دوره و شماره: دوره 12، شماره 1 - شماره پیاپی 44، اردیبهشت 1401 

مقاله پژوهشی

تحلیل مفهومی چند فرهنگ گرایی ابزاری؛ مطالعه موردی روسیه

صفحه 7-36

10.22034/irr.2022.323599.2121

سمیه پسندیده؛ امیرمحمد حاجی یوسفی؛ سیدمحمدعلی حسینی زاده؛ حمیدرضا عزیزی


راهبردهای آمریکا در خاورمیانه در وضعیت پیچیدگی

صفحه 37-68

10.22034/irr.2022.297222.2016

محمدرضا فرجی


ظرفیت های نظامی جمهوری اسلامی ایران برای دستیابی به اهداف سیاسی

صفحه 69-96

10.22034/irr.2022.260251.1872

رئوف رحیمی


دیپلماسی اقتصادی ترکیه در آفریقا؛ اهداف، راهبردها و نتایج

صفحه 97-136

10.22034/irr.2022.276995.1937

احمد جانسیز؛ عماد اصلانی


پیامدهای مسأله هسته ای جمهوری اسلامی ایران بر معادلات منطقه ای غرب آسیا(2020-2000)

صفحه 137-165

10.22034/irr.2022.145581

احسان خادمی بهابادی؛ علی باقری زاده


تبیین الزامات و راهبردهای دیپلماسی و امنیت انرژی جمهوری اسلامی ایران در برنامه هفتم توسعه

صفحه 167-198

10.22034/irr.2022.337739.2175

سید عبداله رضوی؛ شهره پیرانی


سیاستگذاری خارجی دولت های یازدهم و دوازدهم در انطباق با الزامات اسناد توسعه جمهوری اسلامی ایران

صفحه 199-230

10.22034/irr.2021.303150.2040

فاطمه رشیدی؛ مالک ذوالقدر؛ بهمن کشاورز قاسم آبادی؛ عباس مرادی


مسئولیت بین المللی تغییرات آب و هوایی و امنیت آب و غذا

صفحه 255-277

10.22034/irr.2022.347200.2204

رضا ملکی؛ مسعود راعی


تحول توسعه شهرها در حکمرانی ولایتی ایالتی کرمان از عصر امپراتوری سلجوقی تا آغاز دوره آل مظفر

صفحه 279-297

10.22034/irr.2022.349145.2212

نجمه ملک پور؛ سینا فروزش؛ محمد بهرام‌زاده


کارکرد نهاد مالکیت دفاتر اسناد از دیدگاه حاکمیتی و تأثیر آن بر برنامه‌ریزی منطقه‌ای توسعه و کاهش فساد در ایران

صفحه 299-323

10.22034/irr.2022.343476.2186

اردشیر مهرعلیان؛ نادر میرزاده کوهشاهی؛ ایرج حسینی صدر آبادی