دوره و شماره: دوره 12، شماره 1 - شماره پیاپی 44، اردیبهشت 1401 

مقاله پژوهشی

تحلیل مفهومی چند فرهنگ گرایی ابزاری؛ مطالعه موردی روسیه

10.22034/irr.2022.323599.2121

سمیه پسندیده؛ امیرمحمد حاجی یوسفی؛ سیدمحمدعلی حسینی زاده؛ حمیدرضا عزیزی


راهبردهای آمریکا در خاورمیانه در وضعیت پیچیدگی

10.22034/irr.2022.297222.2016

محمدرضا فرجی


واکاوی چشم انداز مناسبات ایران و آلمان در سده بیست و یکم چالش ها و فرصت ها

10.22034/irr.2022.326448.2127

مسعود کیا


ظرفیت های نظامی جمهوری اسلامی ایران برای دستیابی به اهداف سیاسی

10.22034/irr.2022.260251.1872

رئوف رحیمی


دیپلماسی اقتصادی ترکیه در آفریقا؛ اهداف، راهبردها و نتایج

10.22034/irr.2022.276995.1937

احمد جانسیز؛ عماد اصلانی


پیامدهای مسأله هسته ای جمهوری اسلامی ایران بر معادلات منطقه ای غرب آسیا(2020-2000)

10.22034/irr.2022.145581

احسان خادمی بهابادی؛ علی باقری زاده


تبیین الزامات و راهبردهای دیپلماسی و امنیت انرژی جمهوری اسلامی ایران در برنامه هفتم توسعه

10.22034/irr.2022.337739.2175

سید عبداله رضوی؛ شهره پیرانی


سیاستگذاری خارجی دولت های یازدهم و دوازدهم در انطباق با الزامات اسناد توسعه جمهوری اسلامی ایران

10.22034/irr.2021.303150.2040

فاطمه رشیدی؛ مالک ذوالقدر؛ بهمن کشاورز قاسم آبادی؛ عباس مرادی


تحول جرایم زیست محیطی در پرتو تکوین قواعد بین المللی زیست محیطی

10.22034/irr.2022.295743.2009

علی فقیه حبیبی