دوره و شماره: دوره 3، شماره 10، زمستان 1392 (10) 
3. نقش گردشگری دینی در دیپلماسی فرهنگی و وحدت جهان اسلام

صفحه 61-82

محمدعلی بصیری؛ مینا احسانی فرید؛ میرهادی حسینی کندلجی