دوره و شماره: دوره 7، شماره 26 - شماره پیاپی 1، زمستان 1396، صفحه 1-194 
6. نقش توانمندسازی کارکنان رسانه در مدیریت بحران‌های زیست محیطی بین المللی دریای خزر

صفحه 157-178

اصغر عالم تبریز؛ اکبر عالم تبریز؛ محمد طالقانی؛ رضا سیمبر؛ یونس رنجکش کیسمی