ماهیت و کارکرد نمایندگی در قراردادهای تجاری بین المللی ‏ایران و اروپا ‏

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه آزاد شیراز

چکیده

اصل نمایندی در مناسبات بین المللی و نیز در مناسبات درون جوامع از اصول دیرپای حیات اجتماعی، سیاسی و اقتصادی است. اقداماتی که نماینده بر این اساس انجام می­دهد، اعمال نمایندگی نام دارد. اعمال نمایندگی موجب می­گردد که اولاً؛ یک رابطه بین اصیل و شخص ثالث یا نماینده و شخص ثالث ایجاد شود ثانیاً؛ رابطه درونی نمایندگی (بین اصیل و نماینده) خاتمه یابد و نماینده از چرخه تئوری نمایندگی بیرون رود، چنانچه در مواردی نماینده در قبال شخص ثالث مسوول اجرای تعهدات قراردادی باشد این مسئولیت بر اساس تشکیل یک رابطه حقوقی بین شخص ثالث و ایشان می­باشد و نه رابطه درونی­اش با اصیل. در اینجا این سوال پیش می­آید، با اینکه اقدامات نماینده از یک سو، انجام اختیارات اصیل است و از سوی دیگر موجد رابطه حقوقی بین اصیل و شخص ثالث می­باشد، از لحاظ حقوقی چه ماهیتی برای آن می­توان متصور شد؟ کارکرد این ماهیت حقوقی در چه زمینه­هایی است؟ در این مقاله به واسطه مطالعه، بررسی و تحلیل منابع و اسناد موجود و تدقیق در آنها، ماهیت این پدیده حقوقی معین شده است و همچنین به کارکردهای آن در حقوق ایران، اصول قراردادهای تجاری بین­المللی (PICC) و اصول حقوق قراردادهای اروپایی (PECL) پرداخته شده است تا از این طریق و با مطالعه تطبیقی نظام­های حقوقی مختلف، تشابهات و اختلافات مواضع آنها مشخص گردد و بتوان راهکارهای لازم برای هماهنگی با این اسناد بین­المللی که اصولاً حاوی ضوابط و قواعد حقوق عرفی بازرگانی بین­المللی هستند، ارائه داد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Nature and Function of Representing in International and Iranian Business Contracts

نویسندگان [English]

  • Ahmad Heydari
  • Hojatollah Askari

چکیده [English]

According to authorities that principal assign to the agent. The agent doing some legal actions for him. Actions that agent done for principal called” Doing agency”. Doing agency: first, create The legal relationship between principal and third party or between agent and third party, second: Terminate the internal relationship (Between principal and agent) and the agent become outside of agency theory, If in some cases the agent remain responsible to the third party for the performance of contractual obligations is under the creation legal relationship between agent and third party not internal relationship. anyway, the result of agent auctions are termination of authorities and creation of legal relationship between principal and third party. Now, It is important to know the legal nature and function of Doing agency. Via this paper was tried to identify the legal nature and function of doing agency in Iranian Regulation comper with PICC&PECL. Through comparison of international legal system, we show similarities and differences, then we offer essential suggestion to harmonization with PICC&PECL which primarily involve LEX MER CATORIA.

کلیدواژه‌ها [English]

  • International Trade
  • International Agency and Deputation
  • International Contracts