دوره و شماره: دوره 1، شماره 2، زمستان 1390 (2) 
4. نمایندگی/ سخن‌گوییِ جهان اسلام: چیستی ادّعا و کیستی مدّعی

صفحه 101-130

محسن خلیلی؛ رضا دانشمندی؛ سیّدمحسن موسوی‌زاده جزایری