آموزه هاو ساختارهای دموکراسی جهان شهریاز سطوح ملی تا جهانی

نویسنده

دانشیار دانشکده علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

چکیده

بی شک امروزه دموکراسی یکی از مقبول ترین اشکال نظام های سیاسی به شمار می رود و از دیر باز تاکنون اشکال مختلفی از آن توسط اندیشمندان ارائه شده است ولی اغلباینالگوها دارای سمت و سویی ایدئولوژیک بوده اند . دیوید هلد از جمله‌ نظریه‌پردازان‌ مطرح‌ در حوزه‌ مطالعات‌ دموکراسی است که تلاش نموده با ارائه الگوی دموکراسی جهان شهری گام موثری را در جهت تحقق واقعگرایی دموکراتیک فراسوی ایدئولوژی های راست و چپ بردارد و با دیدی فرآیندی گامی در جهت تحقق حقوق عمومی دموکراتیک ، حقوق عمومی انسانی و مشارکت جهانی او به جهت تکثر هویت انسانی در قالب های ملی ،منطقه ای و جهانی اش بردارد.او عمدتا نگاهی فرآیندی و تکامل گرا به دموکراسی داشته و به اعتقاد وی دموکراسی به عنوان یکی از موفق ترین نظام های بشری روند تکامل گرایانه خود را همواره در گذار از الگوهای وستفالیایی دولت محور به سوی جنبش های نوین اجتماعی و جامعه مدنی جهانی ادامه خواهد داد. او با پیوند اصل‌ خودمختاری‌ و اصل‌ مشارکت‌ ترکیب‌ جدیدی‌ به‌ نام‌ "دموکراسی‌ جهان‌شهری‌"، که‌ برداشتی‌ از روابط‌ قانونی‌ دموکراتیک‌ می باشد‌ را ارائه‌ داده‌ است‌. در این مقاله عمده ترین آموزه ها ، مفروضات اصلی و ساختارهای دموکراسی جهان شهری از سطوح ملی تامنطقه ای وجهانی و گذار از دموکراسی های دولت محور به دموکراسی جهانی به تصویر کشیده شده است.آرزوی‌ نهایی‌ هلد، تحقق‌ آرمان‌های‌ الگوی‌ دموکراسی‌ جهان‌شهری‌ در عرصه‌ جهانی‌ است‌وتلاش برای یافتن اشکال جدیدتری از جامعه سیاسی جهان شهری که در آن اعضای متعلق به جوامع گوناگون به عنوان شهروندان جهانی گرد هم می آیند تا بر تصمیماتی که بر کل جهان تأثیر می گذارد، اثرگذار باشند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The principles and structure of cosmopolitan Democracy: from national levels toward global levels

نویسنده [English]

  • Mohammad Tohidfam

Associate Professor of Political Science, Islamic Azad University, Central Tehran Branch

چکیده [English]

No doubt that of the more desirable kind of political system is now democracy. Over time, thinkers have presented different patterns for democracy, most of which have been ideologically oriented. As an outstanding theorist in democratic studies, David Held seeks to effectively involve in the realization of democracy beyond right- and left-ideologies, presenting a cosmopolitan kind of democracy. Moreover, through process viewpoint, he attempts to take a step forward achieving public rights of democracy and humanity, and world participating to extend human identity to national, regional and global levels. Held often has process and perfectionist looks for democracy and believes that democracy, as a most successful human being’s system, will sustain its perfectionist process in passage from westphalian stat-oriented patterns towards new social movements and a global civil society. Linking the principles of autonomy and participation, he provides a new combination called “cosmopolitan democracy”; a perception of the democratic legal relations.The study presents major concepts, basic assumptions and structures of cosmopolitan democracy from national to regional and global levels, and the transition from state-oriented democracies towards a global democracy. The Last dreams of Held are to realize ideas of cosmopolitan democracy in global level and to find out novel forms of political society for cosmopolitanism where members from different societies would gather as global citizens in order to impact on decisions effective for whole world.

کلیدواژه‌ها [English]

  • David Held
  • Democracy
  • Global Participation
  • State-Oriented Democracy
  • Global Democracy
  • Cosmopolitan Democracy
Archibugi , Daniele, (1993), ‘The Reform of the United Nations and Cosmopolitan
Democracy’, Journal of Peace Research 30(3): 301–15.
Archibugi, Daniele and Martin Koehler (eds.), (1997), ‘Global Democracy’, special issue, Peace Review 9(3): 309–93.
Archibugi, Daniele, David Held and Martin Koehler (eds.), (1998) , Re-imagining
Political Community: Studies in Cosmopolitan Democracy. Cambridge: Polity Press.
Archibugi, Daniele and David Held (eds.) ,(1995) ,Cosmopolitan Democracy: An
Agenda for a New World Order. Cambridge: Polity Press.
Anderson, Perry ,(2002) ,‘Internationalism: A Breviary’, New Left Review, second ,series (14): 5–25.
Axtmann, Roland , (2002), ‘What’s Wrong with Cosmopolitan Democracy?’, in Nigel Dower and John Williams (eds.) Global Citizenship: A Critical Reader. Edinburgh: Edinburgh University Press.
Beetham, David, Sarah Bracking, Iain Kearton, Nalini Vittal and Stuart Weir (eds.),(2002) ,The State of Democracy: Democracy Assessments in Eight Nations Around the World.
Bienen, Derk, Volker Rittberger and Wolfgang Wagner ,(1998) ,‘Democracy in the United Nations System: Cosmopolitan and Communitarian Principles’ in Daniele Archibugi, David Held and Martin Koehler (eds.) Re-imagining Political Community: Studies in Cosmopolitan Democracy. Cambridge: Polity Press.
Bobbio, Norberto, (1995), ‘Democracy and the International System’, in Daniele Archibugi and David Held (eds.) Cosmopolitan Democracy: An Agenda for a New World Order. Cambridge: Polity Press.
Brennan, Timothy ,(2001), ‘Cosmopolitanism and Internationalism’, New Left
Review, second series (7): 75–84. Reprinted in Archibugi (2003).
Brown, Chris ,(2000), ‘Cosmopolitanism, World Citizenship and Global Civil
Society’, Contemporary Research in Social and Political Philosophy 3(1): 7–27.
Brown, Chris ,(2002) ,Sovereignty, Rights and Justice. Cambridge: Polity Press.
Calhoun, Craig ,(2003), ‘The Class Consciousness of Frequent Travellers : Towards a Critique of Actually Existing Cosmopolitanism’, in Daniele Archibugi (ed.) Debating Cosmopolitics. London: Verso.
Caney, Simon (2001) ‘International Distributive Justice’, Political Studies 49(5): 974–97.
Cerny, Philip (1999) ‘Globalization and the Erosion of Democracy’, European
Journal of Political Research 36(1): 1–26.
Chandler, David, (2003), ‘New Rights for Old? Cosmopolitan Citizenship and the Critique of State Sovereignty’, Political Studies 51(2): 332–49.
Clark, Grenville and Louis B. Sohn ,(1966) ,World Peace through World Law.
Cambridge, MA: Harvard University Press.
Clark, Ian, (1999), Globalization and International Relations Theory. Oxford: Oxford University Press.
Cochran, Molly, (2002), ‘A Democratic Critique of Cosmopolitan Democracy:
Pragmatism from the Bottom-up’, European Journal of International Relations
8(4): 517–48.
Coleman, William D. and Tony Porter ,(2000), ‘International Institutions, Globalization and Democracy: Assessing the Challenges’, Global Society 14(3): 377–98. Commission for Global Governance ,(1995) ,Our Global Neighbourhood. Oxford: Oxford University Press.
Dahl, Robert ,(1999) ,‘Can International Organizations be Democratic? A Skeptical View’, in Ian Shapiro and Casiano Hacker-Cord´ on (e d s) Democracy’s Edges. New York: Cambridge University Press.
Dahl, Robert ,(2001), ‘Is Post-national Democracy Possible?’, in Sergio Fabbrini (ed.) Nation, Federalism and Democracy. Trento: Editrice Compositori.
Diamond, Larry ,(2002), Can the Whole World become Democratic? Democracy, Development, and International Polities. Irvine, CA: Center for the Study of Democracy.
Dower, Nigel and John Williams (eds.), (2002), Global Citizenship: A Critical Reader. Edinburgh: Edinburgh University Press.
Doyle, Michael, (1983), ‘Kant, Liberal Legacies, and Foreign Affairs’, Philosophy and Public Affairs 12(3 and 4), 205–35 and 323–54.
Dryzek , John S., (1999), ‘Transnational Democracy’, Journal of Political Philosophy 7(1): 30–51.
Falk, Richard, (1995), On Humane Governance: Towards a New Global Politics .University Park, PA: Pennsylvania State University Press.
Held ,David ,(1999), Democracy and Human Rights. Cambridge: Polity Press.
Held, David .(1996). Democracy and the Global Order: From the Modern State to Cosmopolitan Governance. Cambridge: Polity Press.
-------------.(2002)."Law of States, Law of Peoples: Three Models of Sovereignty". Legal Theory 8(1).
------------- (1991). Political Theory Today. Cambridge: Polity Press.
------------ . (1993). Prospects for Democracy: North, South, East, West. Oxford: Polity Press.
---------- --. (1992). "Liberalism, Marxism and Democracy", in Modernity and its Futures, edited by Stuart Hall, David Held and Tony McGrew, Oxford: Polity Press and the Open University.
Held, David and McGrew, Anthony. (1994). "Globalization and the Liberal Democratic State", in Global Transformation: Challenges to State System, edited by Yoshikazu Sakamoto, New York: The United Nations University.
-----------------------------------------------.(2002).Governing Globalization: Power ,Authority and Global Governance. Cambridge: Polity.
--------------------------------------------- .(2000).The Global Transformations Reader. Cambridge :Polity.
Held, David and McGrew, Anthony , Goldblat t,D ,and Perraton,J.(1999).Global Transformations: Politics, Economics and Culture. Cambridge: Polity.