اعتبار احکام کیفری خارجی در فقه اسلامی و نقش آن در توسعه مناسبات بین المللی

نویسنده

استادیار حقوق دانشگاه گیلان

چکیده

در عصر حاضر با توجه به تسهیل و امکان رفت و آمد مردم به کشور های مختلف جهان، هرگاه یک فرد مقیم در دارالاسلام اعم از مسلمان و غیر از مسلمان در خارج از آن مرتکب جرم شود و در آنجا محاکمه شده ، تبرئه یا محکوم شود اگر به سرزمین دارالاسلام برگردد از منظر موازین فقه اسلامی حکم صادره در خارج توسط حکومت اسلامی معتبر است یا خیر ؟به نظر می رسد با لحاظ مصالح نظام اسلامی و تشخیص این امر توسط کارشناسان مصلحت سنج تحقق این امر امکان پذیر باشد. در صورت پذیرش احکام کیفری خارجی به ویژه در غالب معاهدات دوجانبه یا چند جانبه از یک سو به استقرار روشمند همکاری های قضایی بین دولتها و زمینه سازی برای گسترش مناسبات و اعتماد متقابل بین ایران ودولتهای دیگر کمک می کند و از سوی دیگر موجب کاهش تحمیل هزینه مادی و معنوی ،بهره مندی از عدالت کیفری بومیو سهولت امکان برقراری ارتباط محکومان با خانواده و بستگان را فراهم می کند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Validity of Foreign Criminal Sentences in Islamic Jurisprudence and its Role in the Development of International Relations

نویسنده [English]

  • Mojtaba Janipour

Assistant Professor of Law, University of Guilan

چکیده [English]

At the present time, according to facilities available for travelers to visit every country in the world, once a resident of Dar-al-Islam (whether a Muslim or non-Muslim) has been tried, acquitted or convicted of an offence in Dar-al-kufr, is the judgment valid under Islamic jurisprudence after returning to Dar-al-Islam or not? It seems possible by considering the interests of the Islamic system and assessment of policy experts. Whilst foreign criminal sentences accepted, particularly in the context of bilateral or multilateral treaty, it helps to establish judicial cooperation between states in a methodical manner and prepare the grounds to expand relationship and mutual trust between Iran and other countries in one hand, and contribute to decrease material and spiritual expenses, benefit the domestic criminal justice and facilitate the prisoners' contacts with their families, relatives and other close person on the other hand

کلیدواژه‌ها [English]

  • .Key points: Criminal judgments
  • International Islamic Criminal Law
  • Criminal Jurisdiction
  • Dar-al-Islam
  • Dar-al-Kufr
پوربافرانی – حسن، حقوق جزای بین الملل (1387)،تهران، نشر جنگل
تقوی-سید محمد ناصر ،حکومت و مصلحت (1378) تهران ، امیر کبیر
الحسینی الحائری- السیدکاظم،ولایه الامرفی عصرالغیبه(1414ق)،قم،مجمع الفکرالاسلامی
حسینی نژاد-حسینقلی،حقوق کیفری بین الملل اسلامی (1373) تهران،میزان
دانش پژوه –محمد تقی،تصحیح ترجمه و شرح فارسی شهاب الاخبار(1349)،تهران،دانشگاه تهران
سرخسی ابوبکر محمد ،المبسوط، ج10(1406 ق)بیروت ،دارالمعرفه
شریعتی-محمد صادق،بررسی فقهی حقوقی مجمع تشخیص مصلحت نظام(1380) قم،دفتر تبلیغات اسلمی حوزه علمیه قم
شهری،غلامرضا و ستوده جهرمی،سروش،1373نظریات اداره حقوقی قوه قضائیه در زمینه مسائل کیفری،ج تهران،روزنامه رسمی
شهیدی-سیدجعفر،ترجمه نهج البلاغه،(1375)تهران،انتشارات و آموزش انقلاب اسلامی
ضیایی بیگدلی- محمدرضا، اسلام و حقوق بین الملل (1380)تهران،گنج دانش
طباطبائی-سید محمد حسین ،تفسیر المیزان ج9 (1348) قم، دارالعلم
قیاسی ،جلال الدین و دهقان،حمید و خسروشاهی،قدرت الله ،مطالعه تطبیقی حقوق جزای عمومی ج 1 (1385) قم، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
الکاسانی- علاء الدین ابی بکر،بدایع الصانع فی ترتیب الشرایع (1996)بیروت،دارالفکر
مجلسی- محمدباقر،بحارالانوار،ج 16 (1403.ق) بیروت ،داراحیاء التراث العربی
محمدی گیلانی- محمد،مقایسه بین احکام حکومتی واحکام ثانویه، مجله رهنمون ، ش2و3 ،1371
مقتدر – هوشنگ،حقوق بین الملل عمومی(1373) تهران،وزارت امور خارجه
مکارم شیرازی-ناصر،تفسیر نمونه ،ج.4 (1361) تهران ،اسلامیه
موسوی الخمینی- روح الله، تحریر الوسیله(1390ق) قم،دارالکتب العلمیه