دوره و شماره: دوره 2، شماره 6، زمستان 1391 (6) 
4. وابستگی متقابل روسیه و اتحادیۀ اروپا در حوزۀ انرژی

صفحه 82-110

مسعود موسوی شفایی؛ احمد سلطانی‌نژاد؛ مهدی زحمتکش


6. جایگاه کشورهای منطقه خلیج فارس در سیاست‌های تأمین انرژی اتحادیه اروپا

صفحه 151-185

مرتضی باقیان زارچی؛ سید حمید حسینی؛ محمدجواد موسی‌نژاد