مقاله پژوهشی

1. تروما؛ منازعه و بازمنازعه در افغانستان

صفحه 1-1


2. هویت و ساختار سیاسی درآسیای مرکزی با تاکید بر تاجیکستان ‏

صفحه 2-2


3. رسانه های اجتماعی مبتنی بر وب دو و کارگزاری در روابط بین الملل

صفحه 3-3


4. تحلیلی از شکل گیری سیاست خارجی در عربستان سعودی: عوامل درونی تاثیرگذار ‏

صفحه 4-4


5. بررسی استقرار دولت بیطرف در ایران باتوجه به وجود حاکمیت اسلامی، قدرت نظامی و جغرافیای ‏استراتژیک جهانی

صفحه 5-5


6. سیاست اوراسیایی ترکیه: منافع و دستاوردها

صفحه 5-5


7. ناکامی فرآیند دموکراسی در مصر بعد از انقلاب 2011، از منظر نظریه عجم اوغلو-رابینسون

صفحه 7-7


8. بررسی و تحلیل تأثیر برگزیت بر سیاست امنیتی- دفاعی مشترک اروپا

صفحه 8-8