زبان استعاره در گفتمان سیاست بین الملل

نویسنده

دانشیار گروه روابط بین الملل دانشگاه خوارزمی

چکیده

زبان استعاره در همه حیطه های ارتباطاتی از جمله گفتمان سیاسی مورد استفاده قرار می گیرد. هردوره از تاریخ استعارات مختص به خود را داشته است. از آنجایی که زبان به طور گسترده ای دارای ساختار های متفاوت فرهنگی و اجتماعی است می تواند باعث سوء تفسیر یا مقاصد عامدانه دیگری در سیاست بین الملل قرار گیرد. استفاده از زبان استعاره در حیطه روابط بین الملل آن هم جایی که استفاده از زبان به شکل استعاره توسط سیاستمداران فورا به زبانهای دیگر برگردانده می شود می تواند به سوءتفاهمات و برداشتهای گوناگونی منجر شود که برخواسته از ساختارهای اجتماعی و فرهنگی ملل مختلف است.

در این مقاله به بررسی استعاره هایی می پردازیم که اغلب به طور عمومی در رهیافتهای روابط بین الملل مورد استفاده هستند و فایده آنها در ارتقای فهم بهتر این حوزه مورد بحث قرار خواهد گرفت. ضمنا در این راستا نمونه کاربردهای استفاده از زبان استعاره در گفتمان سیاست بین الملل معرفی شده و مورد بررسی قرار می گیرند.

این نوشتار ابتدا با ارایه مقدمه ای از استفاده از زبان استعاره در عرصه سیاست شروع می شود و سپس چند تحلیل از موارد نمونه ارایه می گردد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Metaphors in International Political Discourse

نویسنده [English]

  • Arsalam Ghorbani Sheikhneshin

Associate Professor, Department of International Relations, Kharazmi University

چکیده [English]

Metaphors have been used throughout history to imagine and perform in discourses on international relations and politics. Each historical period has brought different conceptions of main political concepts, often based on natural imagery. Metaphors have different interpretations and translations; so can lead to misunderstandings, based on various political and social structures.

This paper is concerned primarily with how metaphors are used in theories of International Relations, and how their notions can make better understanding of international relations. A number of the metaphors that have been used to describe international relation are summarized and analyzed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Metaphors
  • international politics
  • Political Metaphors
  • Liberalism
  • Realism
  • New Realism
  • constructivism
Beer, Francis A. (2001) . Meanings of War and Peace. College Station: Texas A&M University Press.
Boyd, Richard (1979). "Metaphor and Theory Change: What is 'Metaphor' a Metaphor For? "in Andrew Ortony (ed.), Metaphor and Thought. Cambridge, England: Cambridge University Press: 356-408.
Brown, Richard H. (1976)."Social Theory as Metaphor: On the Logic of Discovery for the Sciences of Conduct, " Theory and Society 3: 169-197.
Burton, John W. (1972). World Society. Cambridge, England: Cambridge University Press.
Chilton, Paul A.(1996). Security Metaphors: Cold War Discourse from Containment to Common House, New York: Peter Lang.
Florini, Ann (1996)."The Evolution of International Norms, "International Studies Quarterly 40:3 (September):363-389.
Grant, Rebecca (1991). "The Sources of Gender Bias in International Relations Theory, "in Rebecca Grant and Kathleen Newland (eds.), Gender and International Relations. Bloomington: Indiana University Press: 8-26.
Jervis, Robert, and Jack Snyder (eds.) (1991). Dominoes and Bandwagons: Strategic Beliefs and Great Power Competition in the Eurasian Rimland. New York: Oxford University Press.
Judge, Anthony (1989)."Innovative Global Management Through Metaphor." Paper presented at the Conference on Social Innovation in Global Management organized by the Waterhead School of Management , Case Western Reserve University , Cleveland, OH (November).
Kennan, George ("X") (1947). " The Sources of Soviet Conduct, " Foreign Affairs 25:4 (July): 566-582
Kofman, Sarah (1993). Nietzshe and Metaphor (trans. Duncan Large). Stanford, C A: Stanford University Press.
Lakoff, George, and Mark Johnson (1980a). Metaphors of Everyday Life. Chicago: University of Chicago Press.
(1999).Philosophy in the Flesh: The Embodied Mind and Its Challenge to Western Though. New York: Basic Books.
Mason, Andrew (2000). Community, Solidarity and Belonging: Levels of Community and Their Normative significance. Cambridge, England: Cambridge University Press.
Schmidt, Brian C. (1998). The Political Discourse of Anarchy: A Disciplinary History of International Relations. Albany: State University of New York Press.
Shimko, Keith L. (1994). "Metaphors and Foreign Policy Decision Making, "Political Psychology 15 : 4 (December): 655-671)
(1996). "Alliances: Balancing and Bandwagoning," in Robert C. Art and Robert Jervis (eds.), International Politics (4th ed.). New York: HarperCollins: 108-115.
Waltz, Kenneth N. (1959). Man, the State and War: A Theoretical Analysis. New York: Columbia University Press.
Wendt, Alexander (1999). Social Theory of International Politics. Cambridge, England: Cambridge University Press.
Willoughby, Westel Woodbury (1918). "The Juristic Conception of the State, "American Political Science Review 12:2: 192-208.
Wolfers, Arnold (1962).Discord and Collaboration: Essays on International Politics. Baltimore: Johns Hopkins Press.