سیاست کوانتومی: کاربست نظریه کوانتوم ‏ در تحلیل پدیده‌های سیاست بین‌الملل

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار پژوهشگاه امام خمینی و انقلاب اسلامی

چکیده

با الهام از تئودور بکر و نیز  با عنایت به نقد نظریات سنتی و دولت‌محور روابط بین‌الملل در تبیین مسائل نوین همچون ظهور سیاست شبکه‌ای، کنشگری روزافزون بازیگران فرو ملی در گستره جهانی و نیز رشد پدیده‌هایی چون تروریسم، ضروری است تا از الگوی نوینی برای تجزیه‌وتحلیل سیاست بین‌الملل بهره گیریم که به نظر می‌رسد ایده نظریه کوانتومی سیاست بین‌الملل از قابلیت بالایی برای کاربست‌پذیری در این حوزه برخوردار است. این مقاله درصدد پاسخ به این سؤال است که الگوی سیاست کوانتومی از چه ویژگی‌های هستی‌شناختی و معرفت‌شناختی برخوردار است و چگونه می‌تواند برای تبیین پدیده‌های سیاست بین‌الملل مورد استفاده قرار گیرد. بر این اساس چنین ادعا می‌شود که به دلیل ظهور بازیگران جدید در سیاست بین‌الملل که از حیث ماهیت با بازیگران سنتی روابط بین‌الملل(ملت دولت‌ها) متمایز هستند، نیازمند الگوی نوینی از روش تحلیل هستیم تا منطق اقدام این دسته از بازیگران را توجیه نماید. لذا، خاصیت ذره‌ای و غیرجایگزیده برخی پدیده‌های نوین سیاست بین‌الملل موجب می‌شود تا نوعی عدم قعطیت در بیان تحلیل‌های این دسته از پدیده‌های سیاست بین‌الملل را شاهد باشیم.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Quantum Politics: Applying Quantum Theory to Analyzing ‎International Politics Phenomena

نویسنده [English]

  • Mohammad Mahomodikia

Assistant Professor of Imam Khomeini Research Institute and Islamic Revolution

چکیده [English]

Inspired by Theodore Becker's 1991 paper, and also because of the ineffectiveness of traditional and state-oriented international relations theories in explaining new issues such as the emergence of network policy, the increasing engagement of international actors in the global arena and the growth of phenomena such as terrorism, it is necessary to develop a new model of analysis to international politics, which seems the idea of ​​quantum theory of international politics has a high degree of applicability in this area.This paper seeks to answer the question of what ontological and epistemological features of quantum policy exist and how it can be used to explain the phenomena of International Politics? Accordingly, it is claimed that due to the emergence of new actors in international politics that are distinct from the nature of traditional actors of international relations (Nation- States), we need a new model of analysis methodology to justify the logic of action of these categories of actors. Therefore, the particle and non-derivative of some of the new phenomena of international politics may lead to a kind of inaccuracy in the analysis of this type of international politics.

کلیدواژه‌ها [English]

  • International Politics
  • Quantum Mechanic Theory
  • Quantum Politics
  • ‎International Relations
چرنوف، ف. ۱۳۹۵. نظریه و زیر نظریه در روابط بین الملل: مفاهیم و تفسیرهای متعارض. ترجمه علیرضا طیب، چاپ چهارم، تهران: نشر نی، ۴۴۰ ص.
دهباشی، م. ۱۳۷۲. «نقد و بررسی نتایج فلسفی تئوری کوانتوم». دوفصلنامه زبان و ادب فارسی، دوره ۳۶، شماره ۱۲۴۹-۱۴۸: ۵۶-۴۰
رامین، ف. ۱۳۹۱. «نظریه کوانتوم و برهان نظم». فلسفه و کلام اسلامی، ۴۵ (۲): ۹۶-۲۱۹.
سیف زاده، ح. ۱۳۷۰. «طرح سیستماتیک مفهومی برای مطالعه سیاست خارجی». نشریه دانشکده حقوق و علوم سیاسی، شماره ۲۶: ۱۹۵-۱۵۳.
کراپر، و. اچ. ۱۳۸۷. فیزیکدانان بزرگ. ترجمه محمدعلی جعفری، تهران: اختران.
کوزه گری، س.، موسوی شفائی، م.، و عسگرخانی، ا. ۱۳۹۶. «محدودیت تفکر نیوتنی در مطالعات روابط بین الملل». جستارهای سیاسی معاصر، ۸ (۲): ۷۳-۹۳
منصوری، ع. ۱۳۹۶. مبانی فلسفی مکانیک کوانتومی. چاپ دوم، تهران: نشر نی، ۳۳۵ ص.
منصوری، ع.، گلشنی، م.، و کرباسی زاده، ۱. ۱۳۹۰. «اشیاء کوانتومی: تعبیر سیگما برای مسئله اندازه گیری در مکانیک کوانتوم». متافیزیک، سال سوم، شماره ۹ و ۱۰: ۱۱۲-۸۹
 
Akrivoulis, D. E. 2002. The Quantum Politics Metaphor in International Relations: Revising "American Newtonianism". Thesis submitted in fulfilment of the requirements for the Degree of Doctor of Philosophy in International Relations, Department of Politics and International Relations, University of Kent at Canterbury.
Becker, T. L. 1991. Quantum Politics: Applying Quantum Theory to Political Phenomena. New York: Praeger.
Becker, T. L. and Slaton, C. D. 2000. The Future of Teledemocracy. London: Praeger Publisher.
Bohm, D. 1957. Causality and Chance in Modern Physics, Princeton, Van Nostrand co.
Bowman, M. 2018. Quantum Politics: Beyond the Simple Left-Right Political Spectrum. CreateSpace Independent Publishing Platform, 126 pp.
Haven, E. and Khrennikov, A. 2013. Quantum Social Science. Cambridge University Press.
Emmott, B. 1993. "A Survey of Multinationalism", The Economist (March 27).
Makinde, H. O. 2013. "The Inevitability of Multinational Corporations towards Achieving Sustainable Development in Developing Economies: A
Case Study of the Nigerian Economy". American Journal of Business and Management, Vol. 2, No. 3: 256-265.
Wendt, A. 2015. Quantum Mind and Social Science: Unifying Physical and Social Ontology. UK: Cambridge University Press.
Busemeyer, J. R. and Bruza, P. D. 2014. Quantum Models of Cognition and Decision. Cambridge University Press.