نقش تجربیات بین‌المللی بریادگیری سیاست گذاران ‏

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

‏ استادیار و عضو هیات علمی دانشگاه علوم انتظامی‏

چکیده

یادگیری سیاستگذاران در عرصه بین­المللی باید  در چارچوب منسجم با در نظر گرفتن پویایی­های بیرونی و بستر کشور  انجام گیرد وگرنه   پراکندگی و فقدان الگوی مناسب در این زمینه منجر به استحاله در اجرا یا اجرای ناقص  یا شکست پروژهها در عمل می‌شود.ازاین‌رو هدف اصلی مقاله شناسایی چارچوب یادگیری سیاست­گذاران با  بهره گیری از تجربیات در عرصه بین‌المللی و درس آموزی می­باشد. روش تحقیق در گام اول کمی و مبتنی بر رویکرد قیاسی منطقی و در گام دوم  مبتنی بر رویگرد استقرایی و اکتشافی می باشد که با توجه به  دو بعد کانال یادگیری سیاستگذاران یا خط‌مشی و پذیرش خط‌مشی شبکه مناسب یادگیری سیاست/خط مشی استخراج گردیده است.پنل خبرگان در تحقیق حاضر 21 نفر از اعضای هیات علمی مدیریت با تجربه خط مشی یا سیاستگذاری بودند که هدفمند و بر اساس ویژگیهای مورد بررسی در تحقیق انتخاب گردیدند برای تحلیل داده ها در گام اول از    کد نویسی VB در محیط اکسل و تکنیک حداقل مجذورات جزئی  با نرم‌افزار Smart PLS و در گام دوم از   نرم افزار مطلب استفاده شده است. نتیجه تحقیق نشان می­دهد که شاخص‌هایی که با تکنیک دلفی و تکنیک حداقل مربعات جزئی غربال‌گری شدند 15 شاخص برای 5 مؤلفه کانال یادگیری سیاستگذاران و10 شاخص برای 2 مؤلفه نرخ پذیرش خط مشی می باشد ضریب کندال در راند سوم تکنیک دلفی 609/0 بود که نشان می‌دهد وحدت نظر میان دیدگاه کارشناسان در حد خوبی بوده و در سطح خطای 5% مقدار آماره بوت استراپینگ t-value بزرگ‌تر از 96/1  و بارهای عاملی بزرگتر از 6/0 بود که مشخص گردید شاخصها به‌درستی  مؤلفه‌های موردنظر را موردسنجش قرار می‌دهند پس در این راستا شبکه یادگیری خط مشی با نرم افزار مطلب    رهنمودهایی را برای سیاستگذاران در این حیطه ارایه میدهد

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Learning Policymakers According to International Experience

نویسنده [English]

  • Suroush Amiri

Assistant Professor and member of the faculty of the University of Police

چکیده [English]

The objective is to: International factors affect the adoption of domestic policy and the learning of politicians in two ways: a) the channel of policy or policy transfer; and b) policy acceptance. Therefore, the main objective of the paper is to identify international influences on policymaking and policy formation. Therefore, in the first step, a set of components and indicators for policy formulation, taking into account the dissemination methods of transfer and learning, should be recognized based on the literature of research, background and experiences of other countries. Method: In the next step, the most important elements identified are based on the viewpoint of professors and experts in the field of executive management and through the Delphi technique during three rounds. The Delphi panel in the research is 21 professors of executive management experience. Element clustering has been used for confirmatory factor analysis. To analyze the data obtained from VB coding in an Excel environment. The measurement model was also evaluated using the least squares and the Smart PLS software. Findings: The result of the research shows that the indicators that were screened using Delphi technique and partial least squares technique correctly determine the components and policy makers should consider the appropriate policy channel and its effective factors in accepting it at times Different ways to learn from the experiences of other countries in policy making.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Policy Diffusion
  • Constitution-Competition
  • Mimicry
  • learning and Persuasion of Politics
امیری، علی نقی، دانایی فرد، حسن، زارعی متین، حسن، امامی، سید مجتبی (۱۳۹۰)، فهم جوهره خط مشی های عمومی واکاوی نظری ماهیت تقلید پذیری خط مشی گذاران ملی، اندیشه مدیریت راهبردی، سال پنجم، شماره اول، بهار و تابستان، شماره پیاپی 9، صص ۵-۴۴
دانش فرد، کرم اله (۱۳۸۹)، فرآیند خط مشی گذاری عمومی، چاپ اول، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
دانایی فرد حسن، خیر گو منصور، آذر عادل، فانی علی اصغر فهم انتقال خط مشی اصلاحات اداری در ایران پژوهشی بر مبنای راهبرد داده بنیاد مجله علمی- پژوهشی مدیریت فرهنگ سازمانی دوره دهم، شماره دوم، پاییز و زمستان ۱۳۹۱ صفحات ۵- ۲۸
خیر گو منصور، دانایی فرد، حسن (۱۳۹۰)، چالش های مدیریت دولتی و تأثیر آن بر درس آموزی مدیریتی ملی در ایران ؛ پژوهشی اکتشافی ترکیبی فصلنامه علمی- پژوهشی مدیریت نظامی شماره ۴۴، سال یازدهم ، زمستان صص ۱۱-۴۶
 
Andrews, M., Pritchett, L., & Woolcock, M. (2012). Escaping capability traps through problem-driven iterative adaptation (PDIA). Center for International Development at Harvard University. Working Paper, (240).
Boushey, Graeme) 2007(Diffusion dynamics: Incremental and nonincremental patterns of policy diffusion in the American states, Ph.Ds.’ Dissertation, United States – Washington
Boerzel, T. A., & Risse, T. (2009, May). The Transformative Power of Europe. The European Union and the Diffusion of Ideas. KFG the Transformative Power of Europe Working Paper Nr. 1, FU Berlin, May 2009. Retrieved from: http://userpage.fuberlin. De/kfgeu/kfgwp/wpseries/ WorkingPaperKFG_11.pdf
Biesenthal, Christopher, Wilden, Ralf (2014). Multi-level project governance: Trends and opportunities, ScienceDirect, www.elsevier.com/locate/ijpromanhttp://dx.doi.org/10.1016/j.ijproman.2014.06.005
Boerzel, Tanja A., and Thomas Risse. (2009). the Transformative Power of Europe. The European Union and the Diffusion of Ideas. KFG the Transformative Power of Europe Working Paper Nr. 1, FU Berlin, May2009.
Dolowitz, D. a. & M., D. (1996), who learns what from whom: a review of the policy transfer literature, political studies, 44, and 343-57.
Dolowitz, D. a. & M. D. (2000), learning from abroad: the role of policy transfer in contemporary policy-making, Governance, 13, 5-24.
Di Maggio, P.J. & Powell, W.W. (1983). The iron cage revisited institutional isomorphism and collective rationality in organizational fields. American Sociological Review 48: 147-160.
Francis, B.B., Hasan, I., John, K., & Waisman, M. (2006). Does Delaware incorporation affect the firm’s cost of debt capital? Available at SSRN: http://ssrn.com/abstract=890870.
Gilardi, F. (2012). Transnational diffusion: Norms, ideas, and policies. Ch.18 in: Carlsnaes,W; Risse-Kappen, T; Simmons, BA. Handbook of International Relations, 2nd ed. Los Angeles, [Calif.]; London: SAGE, p. 453-477
Grindle, M. S. (2004). Good enough governance: Poverty reduction and reform in developing countries. Governance, 17(4), 525-548.
Grindle, M. S. (2007). Good enough governance revisited. Development Policy Review, 25(5), 533-574.