حق تعویض و تعمیر کالا در کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا 1980 و حقوق ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرانزلی

2 دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت

چکیده

یکی از تعهدات بایع، به موجب مقررات کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا، این است که بایع باید کالایی به مشتری تسلیم نماید که دارای مقدار و کیفیت (جنس) و وصف مقرر در قرارداد باشد، و به عبارت دیگر، مبیع باید مطابق قرارداد تحویل شود (ماده 35 کنوانسیون)، و در صورت عدم انطباق مبیع با قرارداد، مشتری طبق بند دوم ماده 46 کنوانسیون، حق تعویض و طبق بند سوم ماده مرقوم، حق تعمیر و اصلاح مبیع را با لحاظ شرایطی خواهد داشت. در قانون ایران، اگرچه صریحاً به موضوع حق رفع عیب اشاره نشده، ولی با بررسی قوانین، می‌توان گفت در مورد مبیع کلی، به استناد مواد 414 و 482 قانون مدنی، خریدار می‌تواند کالای معیوب را به فروشنده مسترد دارد و تسلیم کالای جانشین را درخواست کند. وقتی مشتری حق درخواست تعویض کالای معیوب را دارد، در نتیجه می‌تواند حق رفع عیب را نیز دارا باشد. در ضمن اگرچه در کنوانسیون حق تعویض و تعمیر کالا، به عنوان ضمانت اجراهای عدم تطابق کالا با قرارداد، به نفع خریدار پیش­بینی شده، ولی با توجه به تخییری بودن مقررات کنوانسیون، طرفین می­توانند با توجه به اصل حاکمیت اراده، ضمانت اجراهای مذکور را ساقط و به جای آن، ضمانت اجراهای دیگری را پیش­بینی نمایند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The right to exchange and repair goods under the 1980 International Convention on the Removal of Goods and Iranian Law

نویسندگان [English]

  • Mohammadreza Sherafat peyma 1
  • Jafar Kameli 2

1 Faculty Member of Islamic Azad University, Bandar Anzali Branch

2 PhD Student of Law, Islamic Azad University, Rasht Branch

چکیده [English]

According to the provisions of the Convention of the International Sale of Goods, one of the commitments of vendor is that the vendor should sale a good to the customer based on the described quantity and quality which is expressed in the contract. In other words, the goods being sold should be delivered according to the contract (Article 35 of the convention), in case of not complying with the contract, based on the second paragraph of Article 46 of the convention, the customer will have the right of substitution, and based on the third paragraph, the customer will have the right of repair and amending the goods with considering some conditions. In Iran’s Law, although it is not explicitly referred to the rights troubleshooting, but by studying the provisions, it can be mentioned that according to Article 414 and 482 of civil law, the customer can return the defected goods to the vendor and demand the substitution for it. Since the customer have the right of demanding for substitution of the defected goods, therefore, the customer will have the right of troubleshooting, too.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Compliance of the Product
  • Performance Bond
  • The vendor’s Commitment
  • The Right to Repair
  • The Right to Replace
منابع فارسی
آقاجانی، ز و م صادقی. (1390). «تحلیل اقتصادی حق استرداد یا تعویض کالای سالم به مصرف‌کننده در ایران»، فصلنامه حقوق مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی تهران، (3). صص 228-209.
آقاجانی، ز. (1389). حق تعویض و استرداد کالا در حقوق ایران. چاپ اول. تهران: مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی.
احمدزاده‌بزاز، ع. (1386)، «الزام به تعویض یا تعمیر کالا به عنوان ضمانت اجرای قرارداد»، مجموعه مقالات همایش نکوداشت دکتر سیدحسین صفایی. چاپ اول. تهران: نشر (سمت).
امیری‌قائم‌مقامی، ع. (1378). حقوق تعهدات. جلد اول. تهران: نشر میزان.
ایمان‌پور، ا. (1387). ضمانت اجراهای تخلف از تعهدات در کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا 1980 وین و حقوق ایران. رساله دکتری، دانشگاه مفید.
جمعی از نویسندگان. (1391). تفسیری بر حقوق بیع بین‌المللی. ترجمه مهراب داراب‌پور. جلد دوم. تهران: نشر گنج دانش.
صفایی، ح و دیگران. (1384).  حقوق بیع بین‌المللی با مطالعه تطبیقی، بررسی کنوانسیون بیع بین‌المللی 1980 و مقایسه­ی آن با مقررات بیع در حقوق ایران، فرانسه، انگلیس و ایالات متحده آمریکا. تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
صفایی، ح. (1382). دوره مقدماتی حقوق مدنی. جلد دوم. تهران: نشر میزان.
عدل، م. (1342). حقوق مدنی. چ چهارم، تهران.
کاتوزیان، ن. (1378). الزام‌های خارج از قرارداد. تهران: مؤسسه انتشارات دانشگاه تهران.
................ . (1381). حقوق مدنی معاملات معوض، عقود تملیکی. تهران: شرکت انتشار و بهمن برنا.
............... . (1390). قواعد عمومی قراردادها (انحلال قرارداد). جلد پنجم. تهران. شرکت سهامی انتشار.
............. . (1388). قواعد عمومی قراردادها. جلد اول. تهران: شرکت سهامی انتشار.
............. . (1380). قواعد عمومی قراردادها. جلد چهارم. تهران: شرکت انتشار و بهمن برنا.
............ . (1391). قواعد عمومی قراردادها. جلد دوم. تهران، شرکت سهامی انتشار.
میرزانژادجویباری، ا. (1385). «تأثیر درخواست تعمیر کالا از سوی فروشنده در حال فسخ خریدار»، پژوهشنامه حقوق و علوم سیاسی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه مازندران، (1)، صص 11-85.
 
منابع انگلیسی
Biance C. M and M. J. Bonell. (1987), Commentary on the international sales law: the 1980 vienna sales convention. Milan. 1nd edition.
Honnold, j. (1990). Uniform law for international sales under the 1980 united nations convention, kluwer  law and taxation publishers. Deventer, Boston.
Huber. P and Mullis, A. (2007). The GISG: A new textbook for Students and practitioners, Germany: sellier euro peah law publishers. Milan. 1nd edition.
Schelechtriem, P. (1998). Commentary on the UN convention on the international sale of goods (GISG) 2th. Published by oxford.
Schelechtriem. P. and I. schwenzer. (2005). Commentary on the UN convention on the international sale of goods (GISG). New York: oxford.