تحول توسعه شهرها در حکمرانی ولایتی ایالتی کرمان از عصر امپراتوری سلجوقی تا آغاز دوره آل مظفر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه تاریخ ایران بعد از اسلام، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

2 دانشیار گروه تاریخ، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

3 عضو هیات علمی بنیاد ایران‌شناسی، تهران، ایران.

10.22034/irr.2022.349145.2212

چکیده

تقسیمات سرزمینی(نظام ایالات و ولایات)، از دیرباز، یکی از دغدغه‌های کهن حکومت‌گران سرزمین پهناور ایران بوده و حکایت از آن دارد که یکی از میراث‌های غنی سیاسی و اداری ایرانیان در این موضوع رقم خورده است. در این میان سرزمین کرمان، با توجه به تغییر محدوده‌ سرزمینی، حکومت‌ها و تشکیلات سیاسی حاکم بر آن در طول تاریخ از مناطق مهم ایران به شمار می‌رفته است، و همواره به عنوان یکی از مراکز مهم حکومتی مطرح می‌شد که به مرکزیت این سرزمین نواحی مجاور آن اداره میشده است. موضوع این پژوهش مولفه‌های تأثیرگذار بر توسعه شهرهای کرمان از عصر سلجوقی تا آغاز دوره آل‌مظفر است. پرسش مد نظر این مقاله این است که کدام یک از مؤلفه‌ها (نظیر قومیت، قدرت، اقلیم و جغرافیا) بر نظام اداری، سیاسی و تقسیمات جغرافیایی این سرزمین تأثیر بیشتری دارد؟ این پژوهش بر اساس روش تحقیق تاریخی و مبتنی بر منابع جغرافیا‌نگاری و تاریخی انجام گرفته است. دستاوردهای این پژوهش عبارتند از: بررسی عوامل گوناگون اجتماعی، جغرافیایی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی مؤثر در بالندگی این مناطق از عصر سلجوقی تا آغاز دوره آل‌مظفر و پی بردن به مهمترین مؤلفه‌ها در توسعه شهرها و ولایات این سرزمین.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The evolution of the development of cities in the provincial governance of Kerman state from the era of the Seljuk Empire to the beginning of Al Muzaffar period

نویسندگان [English]

  • Najme malkpour 1
  • Sina foroozesh 2
  • Mohammad bahramzade 3

1 PhD Student, Department of Iranian History after Islam, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.

2 Associate Professor, Department of History, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.

3 Assistant Professor, Iranian Studies Foundation, Tehran, Iran.

چکیده [English]

Territorial divisions (system of states and provinces) have long been one of the long-standing concerns of the rulers of the vast land of Iran and suggest that one of the rich political and administrative legacies of the Iranians has been established in this regard. Meanwhile, the land of Kerman, due to the change of territorial boundaries, governments and political organizations that have ruled it throughout history has been considered one of the most important regions of Iran, and has always been considered as one of the important centers of government. It was managed. The subject of this research is the influential components on the development of Kerman cities from the Seljuk era to the beginning of the Al-Muzaffar period. The question of this article is which of the components (such as ethnicity, power, climate and geography) have the greatest impact on the administrative, political system and geographical divisions of this land? This research is based on historical research method and based on geographical and historical sources. The achievements of this research are: the study of various social, geographical, cultural, economic and political factors affecting the growth of these areas from the Seljuk era to the beginning of the Al-Muzaffar period and understanding the most important components in the development of cities and provinces of this land.

کلیدواژه‌ها [English]

  • States
  • provinces
  • city
  • Kerman
  • Seljuk