جایگاه عرف در تبیین حقوق شهروندی از نظر فقه اسلام با تاکید بر نهج‌البلاغه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی، واحد جیرفت، دانشگاه آزاد اسلامی، جیرفت، ایران.

2 استادیار، گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، واحد جیرفت، دانشگاه آزاد اسلامی، جیرفت، ایران.

10.22034/irr.2022.349854.2217

چکیده

روی آوردن انسان‌ها به دین و محور قرار گرفتن آن در شئون زندگی اجتماعی و نیازهای روزافزون و عرضه شدن آنها به فقه و به تبع آن، پدید آمدن مسائل نوپیدا، ضرورت خروج از تنگنای فقه فردی و ورود به گسترۀ فقه اجتماعی را بر ما معلوم می‌کند. انسان در زندگی اجتماعی خود، دارای رفتارها و روابطی می-باشد که بخش بزرگی از آنها زیر پوشش مقررات شریعت قرار گرفته و به شکل عرف در آمده است. از آنجا که تحقیقات متعددی پیرامون عرف در فقه و حقوق بین‌الملل و نظام‌های حقوقی به صورت مستقل انجام شده؛ اما تاکنون تحقیقی صورت نگرفته است که به بررسی جایگاه عرف در تبیین حقوقی شهروندی از نظر فقه اسلام پرداخته باشد، در این تحقیق، با روشی توصیفی-تحلیلی، به تحقیق دربارۀ جایگاه عرف در تبیین حقوق شهروندی از نظر فقه اسلام پرداخته شده است. از جمله منابع اصیل شرعی که در این باره، نظرات ارزشمندی را ارائه داده، نهج‌البلاغۀ حضرت علی(ع) است و به عنوان یکی از منابع اساسی، در زمینۀ حقوق شهروندی می‌توان بدان استناد کرد. حضرت علی (ع) با تأکید بر اصولی همچون جهانوطنی، عدالت اجتماعی، آزادی و حقوق انسانها، سعی در نزدیک کردن افراد به یکدیگر و ایجاد احساس توطن تمام انسان‌ها داشته؛ زیرا ایشان در جایگاه مدیری که خود یکی از شهروندان آن است، وظیفه اجرای عدالت و قوانین را بر عهده داشته است. از ویژگی مهم جامعه شهروندمدار که علی (ع) به آن تأکید کرده، قانونگرایی، عدالت، برابری افراد جامعه نسبت به یکدیگر و قانون، تقسیم کار و ... است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The place of custom in explaining citizenship rights according to Islamic jurisprudence based on Nahj al-Balaghah

نویسندگان [English]

  • Sonbol Mohammadi Moghaddam 1
  • Mehdi bahrehmand 2
  • Ruhollah Afzali Gorouh 2

1 PhD Student in Jurisprudence and Fundamentals of Islamic Law, Jiroft Branch, Islamic Azad University, Jiroft, Iran.

2 Assistant professor, Departement of Jurisprudence and Fundamentals of Islamic Law, jiroft branch Islamic Azad Univercity, jiroft, Iran.

چکیده [English]

The conversion of human beings to religion and its focus on social life and increasing needs and their supply to jurisprudence and, consequently, the emergence of emerging issues, the need to get out of the bottleneck of individual jurisprudence and enter the field of social jurisprudence It turns out. In their social life, human beings have behaviors and relationships, a large part of which are covered by the rules of Sharia and have become customary. Whereas numerous studies on custom in jurisprudence, international law, and legal systems have been conducted independently; However, no research has been done so far to examine the position of custom in explaining the legal rights of citizens from the point of view of Islamic jurisprudence. One of the original religious sources that has provided valuable opinions in this regard is the rhetorical approach of Imam Ali (as) and can be cited as one of the basic sources in the field of citizenship rights. Imam Ali (AS) by emphasizing principles such as cosmopolitanism, social justice, freedom and human rights, has tried to bring individuals and citizens closer to each other and create a sense of homeland of all human beings; Because he, in the position of a manager of which he is one of the citizens, has been responsible for the administration of justice and laws. The important features of the citizen-centered society that Ali (AS) emphasized, heartfelt respect for law and legalism, justice and equality of people in society and the law,

کلیدواژه‌ها [English]

  • custom
  • citizenship rights
  • Islamic jurisprudence
  • Nahj al-Balaghah
قرآن کریم، ترجمه مهدی الهی قشمه‌ای.
نهج البلاغه، سید رضی، (1380)، محمد بن حسین موسوی، تصحیح عزیزالله عطاردی، قم، مؤسسه نهج‌البلاغه، چاپ اول.
اسلامی، احمد (۱۳۸۲ ش). نگاهی نو به زندگانی چهارده معصوم (ع)، قم: میثم تمار
امام خمینی، روح الله (1385) صحیفه نور، تهران انتشارات وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی،
 بابازاده، علی اکبر (۱۳۷۹ ش). سیمای حکومتی امام علی (ع)، قم: انصاریان
پروین، خیرالله (۱۳۹۳). مبانی حقوق عمومی: سمت، تهران.
جعفری لنگرودی، محمد، (۱۳۹۳). ترمینولوژی حقوق: گنج دانش، تهران.
جوادی آملی، عبد الله (۱۳۷۷ ش). فلسفه حقوق بشر، قم: اسراء
حر عاملی، محمد بن حسن (۱۴۰۹ ق)، تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة، انتشارات آل البیت (ع).
حسینی، سید ابراهیم (۱۳۸۲ ش). اصل منع توسل به زور و موارد استای آن در اسلام و حقوق بین الملل معاصر، قم: پژوهشکده فرهنگ و معارف
شارع پور، محمود (۱۳۸۶ ش). جامعه شناسی آموزش و پرورش، تهران: سمت
طوسی، جعفر بن حسن (۱۳۷۹ ش). تهذیب الاحکام، ج 6، تهران: صدوق.
علم الهدی، جمیله (۱۳۷۹ ش). غایت شناسی تربیت علوی»، مجموعه مقالات همایش تربیت در کلام امام علی (ع)، ج، تهران: مرکز مطالعات تربیت اسلامی وزارت آموزش و پرورش
طوسی، محمد بن حسن، (1379)، المبسوط فی فقه الإمامیة، انتشارات المکتبة، چاپ سوم.
عمید زنجانی. عباسعلی (1384) قواعد فقه سیاسی (مصلحت)، تهران، مؤسسه انتشارات امیرکبیر، چ اول،
 عمید زنجانی، عباس علی (۱۴۲۱ ق)، فقه سیاسی، انتشارات امیر کبیر، چاپ چهارم.
فیض، علیرضا، (۱۳۸۲). ویژگی‌های اجتهاد و فقه پویا: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، تهران.
 کاتوزیان، ناصر (۱۳۷۰). مقدمه علم حقوق: شرکت سهامی انتشار، تهران، چاپ چهاردهم.
کرمی، افشین، (1391)، بررسی مبانی فقهی و حقوقی نقش عرف در استباط احکام، به راهنمایی علی بهرامی‌نژاد، پایان‌نامه دانشگاه آزاد، واحد تهران مرکزی.
محقق داماد یزدی، سید مصطفی، (1406 ق)، قواعد فقه، تهران: مرکز نشر علوم اسلامی.
معینی نیا، مریم (۱۳۷۹ ش). سیرة اداری امام علی (ع)، تهران: سازمان تبلیغات اسلامی
مقالات:
ابن تراب، مریم (۱۳۸۵ ش). حقوق شهروندی از دیدگاه حضرت علی (ع)، فصلنامه فقه و حقوق خانواده، شماره 41 و 42، صص 110-146.
 اسکندری، محمد حسین (۱۳۸۰ ش). «امام علی (ع) و مسئله زمامداری»، فصلنامه حوزه و دانشگاه، شماره 7.
 اعرافی، علیرضا (۱۳۸۰ ش). نگرش به حکومت و مدیریت از منظر امام علی (ع)، فصلنامه حوزه ودانشگاه، شماره 7.
پروین، خیرالله، (1392)، از قانون اساسی عرفی تا عرف قانون اساسی، فصلنامه حقوقی مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دوره 43، شماره 2، صص 99-79.
دیرباز، عسگر (۱۳۸۰ ش)، عدالت اقتصادی در کلام و سیره امام علی (ع)، فصلنامه حوزه و دانشگاه، س ۷
رایگان، محمود، (1390)، نگاهی به عرف در فقه و حقوق اسلامی: بایسته‌ها و آسیب‌ها، نشریه معرفت، سال بیستم، شماره 6، صص 72-53.
عرب احمدی، فاطمه؛ خزائی، احمدرضا، (1399)، جایگاه عرف در حقوق شهروندی، فصلنامه پژوهش‌های فقه و حقوق اسلامی، شماره 59، صص 177-159.
عینی، محسن- البرزی، مسعود- ملکی، امین، (1392)، تکریم حیات و تحولات تقنینی ایران: فصلنامه پژوهش‌های فقه و حقوق اسلامی، شماره 9، صص 112-95.
نظرپور، محمد نقی (۱۳۸۰ ش). امام علی (ع)، حکومت و بازاره، فصلنامه کتاب نقاد، مس 5، ش 3