بررسی تطبیقی نقش اجرای طرح کاداستر در پیشگیری از زمین خواری در حکمرانی حقوقی اجرایی ایران و انگلیس

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه علامه طباطبائی

2 استادیار گروه حقوق جزا و جرم شناس و دانشگاه علامه طباطبائی

10.22034/irr.2022.333828.2158

چکیده

از جرائم اقتصادی که در سالهای اخیر رشد قابل ملاحظه ای داشته پدیده زمین خواری می باشد . یکی از مشکلات عمده حقوقی، اجتماعی و اقتصادی فقدان تعریف روشن از این پدیده مجرمانه است. عوامل و عناصر مختلفی در ارتکاب زمین خواری موثر می باشند و امروزه زمین خواران از روش های متنوع و متعددی جهت نیل به اهداف خود که همان کسب ثروت بادآورده و هنگفت و بدون هیچ گونه زحمتی می باشد استفاده می کنند. مسائل و چالش‌های مربوط به کاربری بهینه منابع و مدیریت زمین در سراسر جهان واجد اهمیت بسیاری است، روند رو به رشد جمعیت و نیاز روزافزون به زمین و منابع زمینی، نیاز به کنترل و توجهات بیشتری را می طلبد. یکی از مهم ترین و اساسی ترین راهکارها و راهبردها برای کنترل و مدیریت کاربری، استفاده از «حدنگاری» و یا کاداستر می‌باشدکه کشورهای پیشرفته آغاز گر بهره گیری از این سیستم در ساماندهی املاک و اقدامات پیشگیرانه خود در حوزه جرایم علیه اموال و مالکیت بوده‌اند از این رو در مقاله حاضر که به روش توصیفی تحلیلی و با بهره گیری از منابع و متون کتابخانه‌ای به انجام رسیده در پی نیل پاسخگویی این سؤال بوده‌ایم که اجرای طرح کاداستر در نظام‌های حقوقی ایران و انگلستان چه نقشی در پیشگیری از وقوع جرایم مرتبط با زمین خواری داشته است؟ یافته های تحقیق گویای این است که در هر دونظام حقوقی ایران و انگلستان یکی از بهترین و مهمترین راه ها برای پیشگیری از زمین خواری که نوعی پیشگیری وضعی غیر کیفری می باشد

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A comparative study of the role of the implementation of the cadastral plan in the prevention of land grabbing in the Iranian and British legal systems

نویسندگان [English]

  • mohammad golshani 1
  • seyed mansour mirsaeidi 2
  • hosein gholami 2

1 PhD student in Criminal Law and Criminology, Allameh Tabatabai University

2 Assistant Professor and member of the Faculty of Criminal Law and Criminology and Allameh Tabatabai University

چکیده [English]

Land grabbing is one of the economic crimes that has grown significantly in recent years. One of the major legal, social and economic problems is the lack of a clear definition of this criminal phenomenon. Various factors and elements are effective in committing land grabbing, and today land grabbers use various methods to achieve their goals, which is to acquire windfall and huge wealth without any hassle. Issues and challenges related to the optimal use of land resources and management around the world are of great importance, the growing population and the growing need for land and land resources require more control and attention. One of the most important and basic strategies for controlling and managing the use is the use of "cadastre" or cadastre that developed countries have begun to use this system in organizing their property and preventive measures in the field of crimes against property and ownership. Therefore, in the present article, which has been done by descriptive-analytical method and using library sources and texts, we have sought to answer the question what role the implementation of the cadastral plan in the legal systems of Iran and the United Kingdom plays in preventing land-related crimes. Has he eaten? The research findings show that in both legal systems of Iran and the United Kingdom, one of the best and most important ways to prevent land grabbing is a kind of non-criminal situation prevention.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Land grabbing
  • prevention
  • cadastre
  • property consolidation
  • UK legal system
پورکمال، محمد (1377). مقدمه ای بر شناخت کاداستر و کاربردهای آن، چاپ اول، تهران، انتشارات مرکز اطلاعات جغرافیایی شهر تهران.
حبیبی درگاه، بهنام؛ حنیفی، مهران (1391)، حقوق کاداستر (ثبت نوین)، چاپ اول، تهران، انتشارات گنج دانش.
رضایی، محمود، 1392، اظهار نظر کارشناسی درباره طرح جامع کاداستر، دفتر مطالعات حقوقی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، دوره9، سال1.
رئوفی راد، فاطمه؛ داورزنی، حسین (1399). تبیین نقش کاداستر در پیشگیری از جرائم ثبتی»، نشریه پژوهش ملل، دوره چهارم، شماره 37.
  السان، مصطفی، 1386، وضعیت ثبتی املاک در اگلیس، ماهنامه کانون، شماره  29.
سیاری، رئوف، 1395، بررسی تطبیقی تشریفات ثبت ملک در حقوق ایران و انگلیس، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری تهران.
شجاعی باغینی، راضیه، 1394، تحلیل حقوقی و جرم شناختی پدیده زمین خواری در حقوق کیفری ایران، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید باهنر کرمان.
شجیعی گیسور، مجید (1388). مبارزه با جرائم اقتصادی، تهران، انتشارات معاونت آموزشی ناجا.
طباطبائی حصاری، نسرین، 1389، بررسی تطبیقی نظام ثبت املاک با تأکید بر نظام ثبت املاک در ایران، فصلنامۀ حقوق دانشگاه تهران، دورۀ 4.
فرامرز پور، قادر، 1389، آثار اجرایی شدن طرح کاداستر بر روابط حقوقی اشخاص، ماهنامۀ کانون سردفتران و دفتریاران، شماره107.
فریدکیا، فریبا و دیگران (1397).  اقدامات، تحولات و دستاوردهای سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در سالهای 1388 تا 1397، چاپ اول، تهران، چاپ نقشینه.
قاسمی، حسن و دیگران (1388). پیشگیری از جرم در ایران: مطالعه موردی تصاحب غیر قانونی و تصرف عدوانی زمین های ملی و جرم های ثبتی، معاونت حقوقی و توسعه قوه قضائیه، تهران، انتشارات روزنامه رسمی.
مشهدی، علی؛ فریادی، مسعود (1387)، «نگاهی به نظام حقوقی مالکیت زمین و ارتباط آن با پدیده زمین خواری»، مجله اطلاع رسانی حقوقی، شماره 16-15، دانشگاه شهید بهشتی.
مقیمی، محمدرضا؛ بایادی، عبدالرضا (1389)، «بسترهای زمین خواری و روشهای مقابله با آن» نشریه کارآگاه، دوره دوم، سال سوم، شماره 11.
مهرآسا، جمشید؛ حسنی، علیرضا؛ روحانی مقدم، محمد، 1399، بازپژوهی در مفهوم کاداستر و نقش آن در اثبات دعاوی ملکی، مطالعات فقه و حقوق اسلامی، سال12، شماره22.
میرباقری، وهب و دیگران (1390)، بررسی فنی کاداستر، گزارش کارشناسی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، ش 12237.
میرمحمدصادقی، حسین؛ رجبعلی، اسلام (1396)، «تحلیل جرم زمین خواری از منظر حقوق کیفری ایران»، مجله حقوقی دادگستری، شماره 97.
Cooke, Elizabeth, the new law of land registration, hart publishing 1th edition,,2003
Da Silva, A.O. & Fernandes, R.A.S. (2121). Smart governance based on multipurpose territorial cadastre and geographic information system: An analysis of geoinformation, transparency and collaborative participation for Brazilian capitals. Land Use Policy, 37 , 114712.
Dixon, Martin, the Reform of property law and the land registration act 2002, Content downloaded/printed from HeinOnline, 2004.
Karabin, M. & et.al. (2121). Layer approach to ownership in 1D cadastre in the case of underground tunnels. Land use policy, 11 (4),
Sladić, D. ; Radulović, A., & Govedarica, M. (2121). Development of process model for Serbian cadastre. Land Use Policy, 11 (47),
Stuart Anderson,1998, The 1925 property legislation: Setting contexts, in: land law Bright & Dewar. Oxford University Press,
Zysk, E. ; Dawidowicz, A. ; Nowak, M. ; Figurska, M. ; Źróbek, S. ; Źróbek, R. & Burandt, J. (2121). Organizational aspects of the concept of a green cadastre for rural areas. Land Use Policy, No.31