مدیریت ریسک‌های بانک‌ها و موسسات مالی در پرداخت بر مبنای اعتبارات اسنادی در تجارت خارجی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دکترا حقوق خصوصی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال.

10.22034/irr.2022.356023.2244

چکیده

اعتبارنامه اسنادی به عنوان یکی از مهم‌ترین روش‌های پرداخت در تجارت خارجی محسوب می‌شود که در طول دهه‌های متوالی کارکرد موفقیت آمیز آن در مدیریت ریسک‌های معامله، مورد توجه فعالان در تجارت خارجی بوده است. با این وجود این روش پرداخت در خصوص اطراف اعتبار اسنادی و از جمله بانک‌ها نتوانسته تمام ریسک‌های همراه با این روش پرداخت را پوشش دهد که در صورت عدم توجه به آنها، منافع بانک‌ها ممکن است به نحو قابل توجهی تضییع شود و یا امکان دست یابی به منافع بانک‌ها بسیار دشوار شود. در این راستا ضمن توجه به ریسک‌های متعددی که بانک‌ها در پروسه پرداخت بر مبنای اعتبارنامه اسنادی با آنها مواجه هستند، ارائه راهکارهای عملی در خصوص چگونگی مدیریت این ریسک‌ها در این مقاله مورد توجه قرار داده شده است. مطالبه ارائه شده در این مقاله نشان می‌دهد با اتخاذ اقدامات مناسب، می‌توان امکان تحقق ریسک‌های اعتبارنامه برای بانک‌ها را تا حد قابل توجهی کاهش داد و از این جهت به بانک‌ها توصیه می‌شود در پروسه پرداخت بر مبنای اعتبارنامه، همواره به راهکارهای ارائه شده برای مدیریت ریسک‌ها توجه داشته باشند. تا از این طریق در مالیه بین المللی و تجارت و بازرگانی دولت ها قادر شوند که از عدم قطعیت در مراودات مالی و بانکی در قلمرو ملی و بین المللی بکاهند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Risk management of banks and financial institutions in payment based on letters of credit in foreign trade

نویسنده [English]

 • karimi Gholamreza

PhD in Private Law, Islamic Azad University, North Tehran Branch.

چکیده [English]

Letter of credit is considered as one of the most important payment methods in foreign trade, which has been the focus of foreign trade activists for its successful operation in managing transaction risks for decades. However, this method of payment regarding letters of credit and including banks could not cover all the risks associated with this method of payment, which if not paid attention to, the interests of banks may be significantly damaged or will be very difficult to access. In this regard, in this article, while paying attention to the many risks that banks face in the process of payment based on letters of credit in foreign trade, providing practical solutions on how to manage these risks has been considered. The material presented in this research shows that by taking appropriate measures, the possibility of letters of credit risks for banks can be significantly reduced and and in this reason, banks are advised to pay constant attention to the provided methods for the management of the risks in the payment process, in accordance with the letters of credit.

کلیدواژه‌ها [English]

 • International finance
 • foreign trade
 • letters of credit
 1. افشار بهمن, موسوی سیدرضا (1397)، اعتبارات اسنادی داخلی - ریالی (ساختار، ماهیت و مبنای عقدی)، قانون یار، بهار 1397, دوره 2, شماره 5، صص 59-33.

  بوکلی، رأس پی، یانگ، گائو ایکس (1385)، مطالعه تطبیقی در مورد قاعده تقلب و معیار آن در حقوق اعتبارات اسنادی، ماشاءاله بنانیاسری، مجله حقوقی، شماره 36، صص 322-243.

  چهارباغی، سعید (1388)، اصل استقلال اعتباراسنادی بانکی از قرارداد پایه و اسثتنائات آن، کارشناسی ارشد، حقوق خصوصی، دانشگاه قم.

  مافی، همایون، محسن زاده، احمد علی (1394)، مقایسه اعتبارات اسنادی تجاری و تضمینی در حقوق تجارت بین الملل، مطالعات حقوق تطبیقی، دوره ششم، شماره 1، صص 323-301.

  محمدزاده، علی، (1386)، ماهیت و آثار حقوقی قرارداد گشایش اعتبار اسنادی در حقوق ایران با تأکید بر مقررات متحدالشکل اعتبارات اسنادی 600، کارشناسی ارشد، حقوق خصوصی، دانشکده حقوق، دانشگاه مازندران.

  Alavi, Hamed, (2016). Documentary Letters of CreditLegal Nature and Sources of Law, Journal of legal studies, Volume 17 Issue 31/2016, 106-121.

  Clarke, M. A, Hooley, R. J. A, Munday, R. J. C, Sealy, L. S, Tettenborn, A. M,

   Turner, P. G., (2017). Commercial Law: Text, Cases, and Materials, USA, Oxford University Press

  Clarkson, Kenneth W, LeRoy Miller, Roger (2020), Business Law: Text and Cases, Cengage Learning.

  Cranston, Ross, Sante, Van, (2018). Principles of Banking Law, UK, Oxford University Press.

  Experts, Arihant (2019), IBPS CRP-XI Bank Clerk Solved Papers 2021, Arihant Publications India limited.

  Fitzmaurice, ‌Malgosia, Attard, David Joseph, ‌Fitzmaurice, M, (2016). The IMLI

   Manual on International Maritime Law: Shipping law, UK, Oxford University Press.

  1. Hinkelman, Edward, Shippey, Karla C, (2005). Dictionary of International Trade: Handbook of the Global Trade Community Includes 21 Key Appendices, USA, Business & Economics. Hannan, Abdul, Ahsan Habib, Kazi, Shahabuddin, A. M, Haque, Ariful, Bodrul

   Munir, Mohammad (2022), Post-Harvest Processing, Packaging and Inspection of  Frozen Shrimp, Springer Nature.

  Hao, Yan, Xiao, Ling, (2013). Risk Analysis of Letter of Credit ------Based on Principles of ‘Independence’ and ‘Strict Compliance, International Journal of Business and Social Science Vol. 4 No. 9, 199-209.

  Hashim, Rosmawani Che, (2013). Principle of strict Compliance in Letter of Credit

   (LC): Towards a proper standard of compliance. Cli Law: Legal Network Series, 16.

  Karadag, Hande, (2015). Strategic Financial Management for Small and Medium Sized Companies, UK, Emerald Group Publishing.

  Larson, Dakota A, (2018). Mitigating Risky Business: Modernizing Letters of Credit

   with Blockchain, Smart Contracts, and the Internet of Things, Michigan State Law Review, Mich. St. L. Rev. 929 (2018), 921-985.

  Leon, Christopher(1986), Letters of Credit: A Primer, 45 MD.L.REV. 432, 442-43.

  1. Klotz, James, (2008). International Sales Agreements: An Annotated Drafting and Negotiating Guide, USA, Kluwer Law International.

  Malbon, ‌- Justin, Bishop, Bernard (2014). Australian Export, Australia, Cambridge University Press.

  OĞUZ CERAN, OZAN, (2019). Enhancing Letters of Credit With blockchain and smart contracts, MASTERS THESIS, LLM INTERNATIONAL BUSINESS LAW,

   Tilburg Law School.

  Palermo,Sara, Bartoli, Massimo, Dumache, Raluca (2021), Criminology and Post

   Mortem Studies: Analyzing Criminal Behaviour and Making Medical Decisions,BoD – Books on Demand

  Starnes, Cynthia, (2004) Uniform Commercial Code Forms with Practice Comments,Volume 1, USA, Thomson/West.

  Vrancken, Patrick, Hugo, Charl (2021), African perspectives on selected marine, maritime and international trade law topics, African Sun Media.

  1. Newman, ‌Lawrence, Burrows, Michael, (2013) Practice of International Litigation - Second Edition, USA, Juris Publishing, Inc.

  Whaley, Douglas J, McJohn, Stephen M, (2019), Problems and Materials on the Sale

   and Lease of Goods, 8th Edition, USA, Wolters Kluwer Law & Business.

  Zhang, Yanan, (2011) Approaches to Resolving the International Documentary

   Letters of Credit Fraud Issue, Finland, Publications of the University of Eastern Finland Dissertations in Social Sciences and Business Studies.