جهت گیری سیاست های رسانه ای دولت های احمدی نژاد و روحانی با تاکید بر مساله هسته ای

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه علوم سیاسی، واحد زنجان، دانشگاه آزاد اسلامی، زنجان، ایران.

2 استادیار، گروه علوم سیاسی، واحد زنجان، دانشگاه آزاد اسلامی، زنجان، ایران.

3 استادیار، گروه روابط بین‌الملل، واحد زنجان، دانشگاه آزاد اسلامی، زنجان، ایران.

10.22034/irr.2022.374430.2304

چکیده

دولت محمود احمدی نژاد و دولت حسن روحانی در زمینه های سیاسی اقتصادی و فرهنگی جهت گیری های متفاوتی داشته اند. این مقاله به جهت گیری کلی رسانه ای دوره احمدی نژاد و دوره روحانی پرداخته است و در این راستا این سوال را مطرح می کند که جهت کلی سیاست های رسانه ای دوره احمدی نژاد و دوره روحانی چه تفاوتی دارد؟ در پاسخ اسن فرضیه به آزمون گذاشته شده است که جهت کلی سیاسـت رسانه ای دولت احمدی نژاد بر اقناع افـکار عمومی داخلی‌ پایه‌ گذاری شد و اجماع جهانی علیه بـرنامه هـسته ای ایران را در پی آورد، امـا دولت روحـانی بـا تـاکیـد همزمان بر اقناع افکار عمومی داخلی و خارجی، موجبات شکستن اجمـاع جهـانی علیه‌ جمهوری‌ اسلامی ایران‌ را فراهم آورد. در این مقاله بر مبنای نظریه سازه‌انگاری و با بهره‌گیری از روش تحلیلی - مقایسه‌ای، بر سیاست‌های رسانه‌ای دولت‌های احمدی‌نژاد و روحانی تمرکز شده است.  و باتوجه به اهمیت و برجستگی مساله هسته ای جمهوری اسلامی ایران در این دو دوره بسیاست های رسانه ای دو دولت مذکور حول این مساله مورد توجه قرار گرفته است. یافته های این مقاله نشان می دهد که در موضوعات کلان ملی سیاست رسانه ای در جهت منافع ملی باید علاوه بر اقناع داخلی بر اقناع کنشگران ذی نفع خارجی نیز توجه داشته باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Orientation of the media policies of the Ahmadinejad and Rouhani administrations with an emphasis on the nuclear issue

نویسندگان [English]

  • Ali Raisi Far 1
  • Bahman Keshavarz GHasem Abadi 2
  • Seyyed Farshid Jafari paybandi 3
  • Mehdi Khoshkhati 2

1 PhD student, Department of Political Science, Zanjan Branch, Islamic Azad University, Zanjan, Iran.

2 Assistant Professor, Political Science Department, Zanjan Branch, Islamic Azad University, Zanjan, Iran.

3 Assistant Professor, Department of International Relations, Zanjan Branch, Islamic Azad University, Zanjan, Iran.

چکیده [English]

.The adminiateration of Mahmoud Ahmadinejad and the adminiateration of Hassan Rouhani have had different orientations in political, economic and cultural fields. This article deals with the general media orientation of the Ahmadinejad and Rouhani eras, and in this regard raises the question, what is the difference between the general direction of the media policies of the Ahmadinejad and Rouhani eras? In Essen's answer, the hypothesis has been put to the test that the general direction of the Ahmadinejad government's media policy was based on persuasion of domestic public opinion and achieved global consensus against Iran's nuclear program, but Rouhani's adminiateration simultaneously emphasized on persuasion of domestic public opinion. and foreign, caused the breaking of the international consensus against the Islamic Republic of Iran. In this article, based on the theory of constructivism and using the analytical-comparative method, the media policies of Ahmadinejad and Rouhani governments are focused. And due to the importance and prominence of the nuclear issue of the Islamic Republic of Iran in these two periods, the media policies of the two mentioned governments have been given attention around this issue. The findings of this article show that in national macro issues, media policy in the direction of national interests should pay attention to the persuasion of foreign stakeholders in addition to internal persuasion.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Rouhani period
  • Ahmadinejad period
  • media policy
  • political discourse
اشتریان ، کیومرث (١٣٩١) «مـقدمه ای بر روش سیاستگذاری فرهنگی» نشر جامعه شناسان
احدی ، افسانه‌ احدی‌ ،  «تـاثیر سیاست رسانه ای در اقـناع افـکار عـمومی در برنامه هسته ای ایران‌ : مطالعه‌ موردی‌ دولت های احمدی نژاد و روحـانی»
پایگاه خبری تابناک. ٤ اسفند ٨٧. آمارهای جالب از پرکاری احمدی نژاد.
پایگاه‌ خبری‌ تابناک‌. ٤ مهر ١٣٩١. اولین سخنان احمدی نژاد در سازمان ملل .
جندقی، محسن (١٣٩٢) «خداحافظی دانشجویان‌ بـا‌ سـتاره‌ !»تـبیان
حسینی زاده ، سید محمدعلی ( ١٣٨٦) «نظم و روند تحول گفتار دمکراسی‌ در ایران » تهران : انتشارات گام نو.
دارابی، عـلی. (1394). سـازه‌ انـگاری‌، چهارچوبی نظری برای تبیـین منازعـه ایـران و امریکـا، فصلنامه سیاست خارجی، سال ٢٩‌، شماره‌ ١١٤: ٣٣-٥٢.
دلاوری، ابوالفضل . (1394). اعتدال‌ گـرایی‌ و تـعادل‌ سـیاسی: بایسته هـای سیاسـت اعتـدال در سپهر‌ سیاسی‌ کنونی ایران ، فصلنامه راهبرد، سـال بیسـت و چهـارم ، شـماره ٧٥:.167-139
دهقانی فیروزآبادی، سیدجلال . (1386). گفتمان اصـول گرایـی عـدالت محـور در‌ سیاسـت‌ خارجی دولت احمدی نژاد، دانش سیاسی، شـماره‌ ٥: ٦٧-٩٨.
دهـقانی فیروزآبادی‌، سیدجلال‌ . (1393). گفتمان اعتدال گرایی در‌ سیاست‌ خارجی جمهوری
رحمانی، جبار(١٣٩٣) «سیاستگذاری فرهنگی و آمـوزش ‌ ‌عـالی (چالش ها و راهکارها)،»نشر: پژوهشکده‌ مطالعات‌ فرهنگی‌ و اجتماعی
روحانی‌، حسن. (1390). امنیت ملی و دیپلماسـی‌ هسـته‌ ای‌، چـاپ سـوم ، تهـران‌ : مرکـز‌ تحقیقات استراتژیک .
روزنامه دنیای‌ اقـتصاد‌. ٢٧ مـهر‌ ١٣٨٥‌. لاریجـانی‌، دبیر شورای عالی امنیـت‌ ملـی تشـریح کرد: سناریوهای آینده مسئله هسته ای. روزنامه قانون . ١٠ مهر ١٣٩٠.:
سعید، ادوارد ( ١٣٧٩)، «شرق شناسی»تـرجمه‌ عبدالرحیم‌ گواهی‌، چاپ دوم ، تهران : دفتر نشر فرهنگ اسلامی.
سلطانی، سید علی اصغر؛ تـفضلی، بـیژن ؛ صـدقی چوکانلو، رضا (١٣٨٧‌) «تحلیل‌ گفتمان سیاسی رسانه ها»، در فصلنامه علوم..
سمتی، محمد هادی ( ١٣٧٧ ) « جنبش‌ هـای‌ اجتماعی‌ و تحلیل گفتمانی از رفـتار تـا کنش جمعی » گفتمان، شماره ٢، پاییز.103-117
عبداللهی، محمد‌ (١٣٩٠‌)، گفتمان‌ شناسی جریان انحرافی (١)؛ سایت برهان ( سر دبیر سایت برهان )
عضدانلو، حمید (١٣٨٠)، «گفتمان و جامعه‌ » تهران‌ : نشر نی.
فراست­خواه، مقصود (١٣٨٩)، «دانشگاه و آموزش عالی ،منظرهای جهانی و مـساله های‌ ایرانی‌» تهران‌ : نشرنی
فرکلاف ، نورمن‌ (١٣٧٩‌) «تحلیل انتقادی گفتمان » ترجمه پیران و دیگران ، تهران : مرکز مطالعات و تحقیقات رسانه ها
فرهنگ علوم سیاسی (١٣٧٥)، مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران
قجری‌، حسینعلی‌، نظری، جواد. (١٣٩٢) «کاربرد تحلیل گـفتمان » نـشر قدیانی
قفی عامری، نـاصر و احدی، افسانه . (1387). ایـران‌ و سیاسـت‌ نگـاه بـه شـرق ، تهـران : پژوهشکده مرکز تـحقیقات اسـتراتژیک .
قورچیان، نادرقلی، حمیدرضا آراسته، (١٣٨٣) «دایرةالمعارف‌ آموزش‌ عالی (دوره دو جلدی)بنیاد دانشنامه فارسی »
کسرایی، محمد سالار، (١٣٨٨‌). «نظریه‌ گفتمان‌ لاکلا و موف ابزاری کارامد در فهم و تبیین پدیده های سیاسی»، سیاسـت ، دوره ٣٩، ش ٣
محمدی ، منـوچهر. (1387). آینده نـظام بـین المـلل و سیاست خارجی جمهـوری اسـلامی ایران ، تهران : دانشکده روابـط بـین الملل .
مشیرزاده، حمیرا. (1383). سازه انگاری بـه عنـوان فرانظریـه در‌ روابـط‌ بـین الملـل ، مجلـه دانـشکده حـقوق و علوم سیاسی، شماره ٦٥: ١١٣-١٤٣.
مهدی­زاده، سید محمد (١٣٨٧)، «رسانه ها و بازنمایی» نشردفتر‌ مطالعات‌ و برنامه ریزی رسانه ها
ونت، الکساندر. (1384). نظریه اجتماعی سیاست بـین الملـل ، ترجمـه حمیـرا مشـیرزاده ، تهران : دفـترمطالعات سـیاسی و بین المللی وزارت امورخارجه .
وهاب پور، پیمان. (1384). نـقش‌ آفرینی اتحادیه اروپایی از منظر‌ سـازه‌ انـگاری، مجله پژوهش حقوق و سیاست، شـماره ١٤: ١٢٥-١٤٧.
هادیان، نـاصـر. (1382). ســازه انگـاری: از روابـط ین المـلل تـا سـیاسـت خارجی، فصــلنامه سیاست خارجی، سـال ١٧، شـماره‌ ٤: ٩١٥‌-٩٥٠.
هاشم زهی، نوروز، بهروز میرا (١٣٩٢) «تحلیل‌ مقایسـه‌ ای ارزشـیابی دانـشـگاهیان ایـران ازبـرنامـه هـای اسـلامی سازی‌ دانشگاه‌ »دوره‌ ١، ش ٢
‌Becher,Tony and paulR.Trowler(2001‌)Acadenic Tribs and Territories‌.The‌ society for Research in Higher‌
Education‌.SecondEdition.UK:open Iniversity.Bachingham
Fairclough,N.(2003)Analysing Discourse:Textual analysis for‌ social‌ research.London:Routledge
Fairclough‌, N. (1995b‌) ,Media‌ Discouse, London: Edward‌ Arnold‌
Interaction: Discourse Studies‌: A Multidisciplinary‌ Introduction. Vol. 2. London: Sage.
Resnik‌ DB‌(1996)social‌ Epistemology‌ and‌ the Ethics of science‌ studies in the history and Philosophy of science
Laclau, E. (1990). New Reflection on‌ the‌ Revolution of our time. London: verso‌.
Laclau‌, E and‌ Mouffe‌, C, (2001), Hegemony and‌ socialist‌ strategy (London: Verso, second edition)
Millennium, Journal of International‌ Studies‌, Vol. 16, No. 2: 231‌-
Security Council of United Nations. 20 July 2015. Resolution 2231 (2015),
Adopted by the Security Council at its 7488th meeting, S/RES/2231
(2015), www. securitycouncilreport. org/ atf/cf/%7B65BFCF9B- 6D27‌-
4E9C‌.../s_res_2231.pdf.