بررسی شباهت ها و تفاوتهای مبانی پست مدرنیسم و مبانی تربیت در اسلام و اسناد بین المللی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه علوم تربیتی، واحد ساری، دانشگاه آزاد اسلامی، ساری، ایران.

2 استادیار، گروه علوم تربیتی، واحد ساری، دانشگاه آزاد اسلامی، ساری، ایران.

10.22034/irr.2022.363496.2274

چکیده

دوران معاصر، دوران پیچیدگی، تنوع، تناقض، ناهمنوایی، ناهمرایی و صداهای گوناگون است جامعه بشری در بستر زمان به شیوه های جدید تربیت می اندیشد یکی از این شیوه ها؛ الگو گرفتن از تربیت های جدید با در نظر داشتن تربیت اسلامی است. پست مدرنیسم از جمله جریان های فکری است که در دوران معاصر، بیشترین شهرت و تأثیرگذاری را در حوزه های مختلف، ازجمله در حوزه تعلیم و تربیت داشته است. با توجه به اینکه جامعه ما یک جامعه دینی و مذهبی است و وجه تربیتی آن نیز بر اساس دین و مذهب ترسیم و تعریف شده است، و ازآنجایی که موج های اندیشه های پست مدرنیستی به آن رسیده است، لازم است این اندیشه ها با دین اسلام مطابقت داده شود بر این اساس هدف اصلی تحقیق بررسی تفاوت ها و شباهت های دیدگاه تربیتی پست مدرنیسم با شاخص های مبانی فلسفی تربیت اسلامی می باشد که با استفاده از روش تحلیلی، استنتاجی و تطبیقی انجام شده است بر طبق یافته های بدست آمده، تنها در مبانی هستی شناسی میان مبانی پست مدرنیسم و تربیت اسلامی شباهت هایی وجود دارد این شباهت ها در خصوص اعتقاد به واقعیت و کثرت گرایی در هر دو مکتب است ضمن اینکه در بعد مبانی معرفت شناسی، انسان شناسی و ارزش شناسی پست مدرنیسم و تربیت اسلامی تفاوت های اساسی وجود دارد نتیجه تحقیق نشان می دهد که میان پست مدرنیسم و تـعلیم و تربیت اسلامی، هیچ گـونه سـنخیتی نخواهیم یافت؛ چراکه این دو معنا، از نظر معرفت شناسی یکدیگر را نقض

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Examining the similarities and differences of the foundations of postmodernism and the foundations of education in Islam and international documents

نویسندگان [English]

  • Mohsen Abouei Mehrizi 1
  • Kiumars Khatir Pasha 2
  • Ladan Salimi 2

1 PhD student, Department of Educational Sciences, Sari Branch, Islamic Azad University, Sari, Iran.

2 Assistant Professor, Department of Educational Sciences, Sari Branch, Islamic Azad University, Sari, Iran.

چکیده [English]

The contemporary era is an era of complexity, diversity, contradiction, inconsistency, inconsistency and various voices. Human society is thinking about new ways of education in the context of time. One of these ways is; Modeling new educations with Islamic education in mind. Postmodernism is one of the currents of thought that has been the most famous and influential in various fields, including in the field of education. Considering that our society is a religious society and its educational aspect is also drawn and defined based on religion, and since the waves of postmodernist ideas have reached it, it is necessary to align these ideas with Islam. according to this, the main purpose of the research is to examine the differences and similarities of the educational perspective of postmodernism with the indicators of the philosophical foundations of Islamic education, which has been done using analytical, inferential and comparative methods, according to the findings, only in The foundations of ontology There are similarities between the foundations of postmodernism and Islamic education. These similarities are related to the belief in reality and pluralism in both schools, while in terms of the foundations of epistemology, anthropology and values ​​of postmodernism and Islamic education, there are differences. The result of the research shows that between postmodernism and Islamic education and training, we will not find any kind of similarity; Because these two meanings contradict each other in terms of epistemology

کلیدواژه‌ها [English]

  • Postmodernism
  • Islamic education
  • basics
  • adaptation
  • model
 
باقری،خسرو(1388)،دیدگاه های جدید درفلسفه تعلیم و تربیت .تهران: انتشارات علم.
باقری،خسرو.(1382).هویت علم دینی ،تهران،وزارت ارشاد اسلامی ،سازمان چاپ و انتشارات
جوادی آملی،عبدالله (۱۳۸۰) تفسیر موضوعی قرآن،قم: اسراء
سجادی،سیدمهدی( 1387)، «تبیین نظریه اخلاق در فلسفه مدرن و پست مدرن»،فصلنامه تعلیم وتربیت،ش93.
شریعتمداری، علی. (1393) اصول وفلسفه تعلیم وتربیت. تهران انتشارات امیرکبیر.
صبوری خسرو شاهی، حبیب (1384). بررسی تأثیر جهانی شدن بر آموزش و پرورش ایران، گزارشی ازشورای عالی انقلاب فرهنگی.
طباطبایی،محمدحسین(1355).بررسی های اسلامی، .قم: هجرت.
طوسی، طلعت.(1392). بررسی مبانی نظری جهانی شدن و اثرات آن بر اهداف کلی برنامه درسی نظام آموزش و پرورش ایران،  دانشگاه شهید چمران، دانشکده علوم تربیتی اهواز.
علم الهدی، جمیله (۱۳۸۶).اهداف تعلیم وتربیت دراسلام،تهران: موسسه پژوهش وبرنامه ریزی
فتحی واجارگاه،کورشوواحدچوکده،سکینه.(۱۳۸5)، «شناسایی آسیب های تربیت شهروندی در برنامه درسی پنهان»،فصلنامه نوآوری های آموزشی، ش5.
فرمهینی فراهانی،محسن (1389)،پست ‌مدرنیسم وتعلیم وتربیت،چدوم،تهران،آییژ.
قنبری طلب، محمد .(1394). چالش های ناشی از جهانی شدن براموزش و پرورش، دومین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی و روانشناسی آسیب های اجتماعی و فرهنگی ایران، حکمت مرتضوی.
قنبری، نسرین، گودرزی، رضا (1392). نقش جهانی شدن در آموزش و پرورش، اولین همایش مجازی ره آوران اموزش، 28 اردیبهشت.
لاجز، مری (1383). پست مدرنیسم، ترجمه میلاد حامی احمدی . ماهنامه ماندگار
مطهری،مرتضی (۱۳۶۱).مجموعه آثارشهید مطهری، قم: صدرا
نوذری،حسینعلی(1379)،پست مدرنیته و پست مدرنیسم (تعاریفـ نظریه ها وکاربست ها)، تهران.
 
Beck, Clive (2004), Postmodernism, Pedagogy and Philosophy of Education, Ontario Institute for Studies in Education.
Liz, Jackson (2007) Nietzsche and The Paradox of Postmodern Education. Philosophical Studies in Education –/Volume 38.
Marshall, Peters, (1194), «Postmodernism and Education‌», in The International Encyclopedia of Education.