بررسی مثلث‌ آسایش در مجرمان یقه سفید و یقه صورتی در حقوق نروژ و ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه حقوق جزا و جرم شناسی، پردیس علوم و تحقیقات خوزستان، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران. دانشجوی دکتری، گروه حقوق جزا و جرم شناسی، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران.

2 استادیار، گروه حقوق جزا و جرم شناسی، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

3 استادیار، گروه حقوق جزا و جرم شناسی، واحد اندیمشک، دانشگاه آزاد اسلامی، اندیمشک، ایران.

چکیده

با رشد پژوهش ها و مطالعات بین رشته ای فمنیسم، عدالت کیفری و سیاستگذاری چشم اندازهایی جدید جهت بهبود عملکرد بوروکراسی دولتی و سازمان های غیر دولتی گشوده شده است در این راستا به طور غالب تحقیقات درباره نقش جنسیت زنان در جنایات یقه سفید بر عدم انگیزه مالی، فرصت سازمانی و تمایل کمتر آن‌ها به رفتارهای مجرمانه متمرکز شده است. این پژوهش دیدگاه مخالف تحقیقات جنسیتی سنتی در مورد جنایت یقه سفید را از نظر انگیزه، فرصت و تمایل ویژه زنان به کار می‌گیرد و تحقیقات قبلی در مورد دخالت زنان در جرائم یقه سفید را به چالش می‌کشد. این پژوهش موضوعات مثلث آسایش که مخصوص جنسیت به نفع مجرمان یقه صورتی است را مشخص می‌کند. در بعد انگیزشی بر اساس نظریه آسایش، احساس نگرانی برای دیگران و فشارهایی را که باعث افسردگی و اضطراب می‌شوند، و زنان و مردان را برای ارتکاب جرم قانع می‌کند پیدا می‌کنیم. در بعد فرصت، متوجه می‌شویم که موقعیت زنان در سازمان‌ها این مزیت را دارد که در مقایسه با مردان کمتر مورد سوظن به انجام جرم توسط دیگران قرار بگیرند. در بعد تمایل، به این نتیجه می‌رسیم که زنان اعمال جنایتکارانه خود را بهتر از مردان می‌توانند توجیه کنند، روش پژوهش در این مقاله روش تبینی که به رابطه متغیر مستقل جنسیت بر متغیر وابسته جرائم در بوروکراسی دولتی و سازمان های غیر دولتی می پردازد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Examining the Triangle of convenience in white-collar and pink-collar criminals in Norwegian and Iranian law

نویسندگان [English]

  • Maryam Kamaei 1
  • Salameh Abolhasani 2
  • Naghmeh Farhood 3

1 PhD student, Department of Criminal Law and Criminology, Khuzestan Science and Research Branch, Islamic Azad University, Ahvaz, Iran. PhD student, Department of Criminal Law and Criminology, Ahvaz Branch, Islamic Azad University, Ahvaz, Iran.

2 Assistant Professor, Department of Criminal Law and Criminology, North Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.

3 Assistant Professor, Department of Criminal Law and Criminology, Andimeshk Branch, Islamic Azad University, Andimeshk, Iran.

چکیده [English]

By entering the field of etiology of crimes, a logical separation can be found between the crimes of women and men. All over the world, the study of crimes committed by women and men shows the existence of a positive relationship between these crimes and the gender role of the perpetrators. Usually, research on the role of women's gender In white-collar crimes, it is focused on women's lack of financial motivation, organizational opportunity and their willingness for criminal behavior. This research uses the opposite perspective of traditional gender research on white-collar crime in terms of women's special motivation, opportunity and willingness, and challenges previous research on women's involvement in white-collar crimes. This research identifies the issues of the convenience triangle, which is specific to gender in favor of pink collar criminals. In the motivational dimension based on the convenience theory, we find the feeling of concern for others and the pressures that cause depression and anxiety, and convince men and women to commit crimes. In terms of opportunity, we realize that the position of women in organizations has the advantage that, compared to men, they are less likely to be suspected of committing a crime by others and In the willingness dimension, we come to the conclusion that women can justify their criminal acts better than men.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Feminism
  • concept of pink collar
  • justice
  • Norway
  • Iran
استفانی، گرت (۱۳۸۲)، جامعه شناسی جنسیت، ترجمه کتایون بقایی، تهران، نشر دیگر.
رستمی تبریزی, لمیاء (۱۳۸۸)، درآمدی بر رویکرد جنسیتی جرم شناسی، فصلنامه تحقیقات حقوقی, دوره ۱۲، شماره ۵۰، ۳۱۳-۲۷۹
سلیمی, صادق (1387)، مجرمین یقه سفید و سیاست کیفری ایران، مطالعات حقوق خصوصی, دوره ۴، شماره ۳۸، ۲۵۴-۲۳۹
عطارزاده، سعید (۱۳۹۸)، عوامل بزهکاری زنان، اصلاح و بازپروری آنان، دو فصلنامه مطالعات پلیس زن، سال سیزدهم، شماره ۳۰، ۹۶-۷۸
قورچی بیگی، مجید (۱۳۹۸)، تحلیلی کیفی از بزهکاری یقه سفیدها: فهم زمینه‌ها و انگیزه‌ها، مسائل اجتماعی ایران، سال دهم، شمارة ۱، ۲۳۸-۲۱۷
کمایی, مریم, ابوالحسنی, سلامه، (۱۳۹۹)، تحلیلی بر مقاله یجرم یقه‫صورتی: زنان و جرایمی که در محل کار مرتکب می‌شوند. پژوهش‌های حقوقی, دوره ۱۹، شماره ۴۲، ۴۴۲-۴۲۹.
گاتسچالک، پیتر (۲۰۱۹)، مثلث آسایش در جرائم یقه سفید مطالعه موردی بررسی کلاهبرداری، ترجمه مریم کمایی، سلامه ابوالحسنی، تهران، شهر دانش، ۱۴۰۱
موسوی مجاب سیددرید (۱۳۸۴)، بزهکاران یقه سفید، پژوهش‌های حقوق تطبیقی، دوره ۸، شماره ۳، ۸۴-۶۱
میرحسینی, زهرا (۱۳۹۵). پدیدارشناسی زمینه‌های ارتکاب جرم در زنان، پژوهشنامه مددکاری اجتماعی، دوره ۳، شماره ۸، ۱۴۷-۱۱۳
میرخلیلی، سیدمحمود، خدادوست، بهنام (۱۳۹۶)، تغییر از مجرمین یقه سفید به مجرمین یقه قرمز، جستارهای حقوق عمومی، سال اول، شماره ۳، ۱۵۶-۱۲۹
Benson, Michael L. and Petter Gottschalk. (2015).»Gender and White-Collar Crime in Norway: An Empirical Study ofMedia Reports. «International Journal of Law, Crime and Justice 43 (4):535–52. doi: 10.1016/j.ijlcj.2015.01.001
Benson, M.L. and Harbinson, E. (2020). »Gender and criminal thinking among individuals convicted of white-collar crimes«, Criminal Justice Studies, 33 (1), 46-60.
Benson, Michael L. and Sally S. Simpson. (2018). »White-Collar Crime: An Opportunity Perspective«. 3rd ed. New York, NY: Routledge.
Benson, Michael L. and Erin Harbinson. (2020). »Gender and Criminal Thinking among Individuals Convicted of White-Collar Crimes«,Criminal Justice Studies. published online. doi: doi.10.1080/1478601X.2020.1709953
Braaten, Claire N. and Michael S. Vaughn. (2019). » Convenience Theory of Cryptocurrency Crime: A Content Analysis of U.S. Federal Court Decisions«. Deviant Behavior. published online. doi:10.1080/01639625.2019.1706706
Chan, Fiona and Carole Gibbs).2020).»Integrated Theories of White-Collar and Corporate Crime. «Pp. 191–208. The Handbook of White-Collar Crime Chapter 13 edited by Melissa L. Rorie. Hoboken, NJ: Wiley & Sons.
Cressey, Donald R. )1972(. »Criminal Organizations: Its Elementary Forms«. New York, NY: Harper & Row.
Cumming, Douglas, Tak Y. Leung, and Oliver M. Rui. (2015). »Gender Diversity and Securities Fraud«,Academy ofManagement Journal 58 (5):1572–93. doi: 10.5465/amj.2013.0750
Daly, Kathleen. (1989a). »Gender and Varieties of White-Collar Crime«,Criminology 27 (4):769–94. doi: 10.1111/j.1745- 9125. 1989.tb01054.x
Dearden, Thomas E. and Petter Gottschalk. (2020). »Gender and White-Collar Crime: Convenience in Target Selection«.Deviant Behavior. published online. doi:10.1080/01639625.2020.1756428
Dearden, T. and Gottschalk, P. (2021). »Gender and white-collar crime: Convenience in target selection«, Deviant Behavior, 42 (11), 1485-1493.
Dodge, Mary. (2007). Women who commit white-collar crimes”. In: Pontell, Henry N. and Geis, Gilbert., editors. International Handbook of White-Collar and Corporate Crime (pp. 379-405), NY, New York: Springer Science + Business Media.
Friedrichs, David O., Isabel Schoultz, and Alexandra Jordanoska.) 2018(. Edwin H. Sutherland, Routledge Key Thinkers in Criminology. London, UK: Routledge.
Galvin, Miranda A. )2020(.» Gender and White-Collar Crime – Theoretical Issue«,. Criminal Justice Studies. Published online. doi:doi.10.1080/1478601X.2020.1709954
Goulette, Natalie. (2020). »What are the Gender Differences in Risk and Needs of Males and Females Sentenced forWhite-Collar Crimes?«Criminal Justice Studies. published online. doi:doi.10.1080/1478601X.2020.1709951
Gottschalk, Petter. (2022).»Gender and Crime: Convenience for Pink-Collar Offenders«, Deviant Behavior, 43:2, 213-227, DOI: 10.1080/01639625.2020.1794270
Gottschalk, Petter. (2021).»Convenience in White-Collar Crime: A Case Study of Unknown Perpetrator at Popcorn Time«, Deviant Behavior, 42:5, 600-610, DOI: 10.1080/01639625.2020.1771129
Gottschalk, Petter.)2017(. »Convenience in White-Collar Crime: Introducing a Core Concept«.Deviant Behavior 38 (5):605–19. doi: 10.1080/01639625.2016.1197585
Gottschalk, Petter. (2019). »Theory of Convenience: Determinants of White-Collar Crime Intention«. Deviant Behavior, 1-9. doi:10.1080/01639625.2019.1624101
Gottschalk, Petter and Robert Smith. (2015). »Gender and White-Collar Crime: Examining Representations of Women in Media«.Journal of Gender Studies 24 (3):310–25. doi: 10.1080/09589236.2013.841571
Gottschalk,Petter. (2021).»Convenience Triangle in White-Collar Crime: An Empirical Study of Prison Sentences«,DEVIANT BEHAVIOR VOL. 42, NO. 7, 886-902 https://doi.org/10.1080/01639625.2019.1705679
Gottschalk, P. and Glasø, L. (2013). »Gender in white-collar crime: An empirical study of pink-collar criminals«, International Letters of Social and Humanistic Sciences, 4, 22-34.
Gottschalk, P. and Gunnesdal, L. (2018). »White-Collar Crime in the Shadow Economy – Lack of Detection, Investigation, and Conviction compared to Social Security Fraud«, Palgrave Pivot, Palgrave Macmillan, Springer Publishing, UK: London.
Gottschalk,Petter. (2020).»Convenience in white-collar crime: a case study of corruption among friends in Norway«, Criminal Justice Studies, 33:4, 413-424, DOI: 10.1080/1478601X.2020.1723084
Gottschalk,Petter. (2019).»Convenience Triangle in White-Collar Crime Case Studies of Fraud Examinations«, Edward Elgar Publishing
Hansen, Laura L. (2020).»Review of the Book ‘Convenience Triangle in White-Collar Crime: Case Studies of Fraud Examinations«.Pp. 5. in ChoiceConnect, Vol. 57. Middletown, CT: Association of College and Research Libraries.
Holtfreter, Kristy. (2015).»General Theory, Gender-Specific Theory, and White-Collar Crime«. Journal of Financial Crime 22 (4):422–31. doi: 10.1108/JFC-12-2014-0062
Logan, Matthew W., Mark A. Morgan, Michael L. Benson, and Francis T. Cullen. (2019).» Coping with Imprisonment: Testing the Special Sensitivity Hypothesis for White-Collar Offenders«. Justice Quarterly 36 (2):225–54. doi: 10.1080/ 07418825.2017.1396488
Nolasco, Claire A. and Michael S. Vaughn. (2019). »Convenience Theory of Cryptocurrency Crime: A Content Analysis of U.S. Federal Court Decisions«.Deviant Behavior 10.1080/01639625.2019.1706706.
Onna, Joost H.R. and Adriaan J. M. Denkers. )2019(. »Social Bonds and White-Collar Crime: A Two-Study Assessment of Informal Social Controls in White-Collar Offenders«.Deviant Behavior 40 (10):1206–25.
Reese, B. and Constantin, K. (2021). »Gender, status, & tax offences over time«, Deviant Behavior, 42 (7), 903-918.
Reese, B. and McDougal, M.K. (2017). »Gender, status, and tax offenses«, Deviant Behavior, 39 (12), 1647-1657.
Ruhland, E.L. and Selzer, N. (2020). »Gender differences in white-collar offending and supervision«. Criminal Justice Studies 33 (1), 13-30.
Schnatterly, Karen K., Ashley Gangloff, and Anja Tuschke. )2018(. »CEO Wrongdoing: A Review of Pressure, Opportunity, and Rationalization«,Journal of Management 44 (6):2405–32.
Steffensmeier, Darrell, Jennifer Schwartz, and Michael Roche. (2013). »Gender and Twenty-First-Century Corporate Crime: Female Involvement and the Gender Gap in Enron-era Corporate Frauds«.American Sociological Review 78 (3):448–76. doi: 10.1177/0003122413484150
Sutherland, Edwin H. (1939). »White-Collar Criminality. «American Sociological Review 5 (1):1–12. doi: 10.2307/2083937
Sutherland, E.H. (1983). White Collar Crime – The Uncut Version, New Haven, CT: Yale University Press.
Stadler, W.A. and Gottschalk, P. (2021). »Testing convenience theory for white-collar crime: Perceptions of potential offenders and non-offenders«, Deviant Behavior, published online doi 10.1080/01639625.2021.1919037.
Steffensmeier, Darrell and Emilie Allan. (2000). »Looking for Patterns: Gender, Age, and Crime. «,Pp. 85–127 in Criminology: A Contemporary Handbook, edited by Joseph F. Sheley. Belmont, CA: Wadsworth publishing,
Vasiu, Viviani I. and Ellen S. Podgor. (2019). »Organizational Opportunity and Deviant Behavior: Convenience in White-Collar Crime. in Criminal Law