نقش شبکه های اجتماعی در تحولات خاورمیانه و شمال آفریقا

نویسندگان

دانشجوی دکتری روابط بین الملل دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات اصفهان

چکیده

جهانی شدن و توسعه فن آوری ارتباطات جمعی تاثیرات مهمی در کشور های در حال توسعه و به ویژه کشور های مسلمان خاورمیانه و شمال آفریقا بر جای گذا شته است.گسترش روز افزون فن آوری ارتباطات الکترونیکی نظیر شبکه های ماهواره ای و اینترنتی تاثیرات غیر قابل انکاری بر اذهان عمومی این منطقه داشته است.
فن آوری ارتباطات و اطلاعات همانند اینترنت و تلفن همراه نقش مهمی در مبارزات برای دموکراسی و حقوق بشر در منطقه خاورمیانه و شمال افریقا ایفا نموده است. علل اعتراضات شامل ترکیبی از عوامل غیر تکنولوژیکی نیز می باشد که عبارتند از: دهه ها سرکوب،حکومت های موروثی و اقتدار گرا،عقب ماندگی اقتصادی و اجتماعی،نقض سیستماتیک حقوق بشر،به حاشیه رانده شدن سیاسی و اقتصادی مردم. تحولات و خیزش های اخیر در کشور های مصر و تونس و دیگر کشور های منطقه را با توجه به استفاده گسترد ه از محتوی تولید شده توسط کاربران، انقلاب فیس بوک و توییتر می نامند. ایجاد و تولید حجم عظیمی از اطلاعات توسط کاربران در اینترنت را محتوای اینترنتی می نامند که شامل متن، تصویر، فیلم و کلیپ های صوتی است که توسط کاربران اینترنت تولید و بار گذاری می شود. این همان تصویری از پارادایم رسانه های قدرتمند با انگاره ای پست مدرن است که در این پژوهش بر بستر روندهای موجود مورد واکاوی و باز سنجی قرار گرفته است.
خود سوزی یک جوان تونسی در دسامبر 2010 و انتشار خبر آن از طریق شبکه های اجتماعی مثل فیس بوک باعث شروع حرکتی در تونس گردید که به سقوط حکومت 23 ساله بن علی انجامید. اخبار منتشر شده توسط این شبکه ها باعث گسترش این نا آرامی ها به کل منطقه و به ویژه مصر گردید. شبکه های اجتماعی در هدایت توجه اولیه جهان به این خیزش ها در مصر و تونس و متعاقبا دیگر کشور های منطقه و به طور کلی تاثیر در مبارزات دموکراتیک منطقه نقش مهمی ایفا نمودند.برخورد قهری دولت ها با معترضان و وبلاگ نویسان ، کند و قطع کردن اینترنت، دستگیری ، زندانی کردن و ضرب وشتم فعالان اینترنتی در کشور های دستخوش آشوب نشان از اهمیت اینترنت و شبکه های اجتماعی دارد.از مراکش تا بحرین ، جهان عرب شاهد ظهور رسانه های مستقل اجتماعی است که به طور پیوسته باعث افزایش تعامل شهروندان با اینترنت گردیده .انتظار می رود تا سال 2015 اینترنت صد میلیون مخاطب عرب داشته باشد.تعداد کاربران فیس بوک در جهان عرب در دسامبر 2010 بالغ بر بیست و دو میلیون نفر بوده است که 75 درصد آن ها جوانان بین 15 تا 29 سال می باشند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Feasibility Study of the Development of Concepts in Writings of the Iranian Scholars of International Relations

نویسندگان [English]

  • Amir Houshang Mirkoushesh
  • Hossein Darjani

PhD student in International Relations, Azad University of Science and Research Branch, Isfahan

چکیده [English]

Globalization and the development of communication technologies have an important impact in some developing and Islamic countries, particularly in the Middle East and North Africa(MENA).Expansion of the electronic communication technologies such as satellite networks and Internet had clear impacts on the public minds of this region.
Information and communication technologies like Internet and mobile phones has played important role in the struggle for democracy and human rights in the region of the MENA.The causes of the protests also include a combination of non-technological factors such as:decades of suppression, authoritarian and inherited governments, low economic and social development, human rights violations, Political and economic marginalization of people. Recent upheavals and uprisings in the Egypt and Tunisia and other countries of the region due to the use of the content generated by users of internet is named Facebook and Twitter revolution.Creating and producing a huge volume of information posted by users on the Internet are called Internet content, including text, image, video and audio clips that generate and load by Internet users. This is a picture of the powerful media paradigm according to post modern idea and in this research has been assessed and analyzed on the bed of existing trends.
The news of Self-immolation of a young Tunisian in December 2010 spread through social networks like Facebook which create a movement that led to the fall of Tunisia Ben Ali's rule lasted 23 years.The news was released by these networks caused unrest to the entire region and especially in Egypt. Social networks have played an important role in the Arab world according to the initial uprisings in Egypt and Tunisia and subsequently other countries in the region and the overall impact on the democratic struggle in the region. Governments’ violent clash with protesters and bloggers and cutting off Internet, Arrest, imprisonment and beating online activists in countries undergoing turbulence shows the importance of the Internet and social networks. From Morocco to Bahrain, the Arab world has witnessed the emergence of independent media community,which has steadily increased engagement of citizens with Internet.It is Expected by 2015, Internet will have one hundred millions Arab audiences.The number of Facebook users in the Arab world in December 2010 has been over twenty-two millions which 75% of them are young people between 15 to 29 years.

کلیدواژه‌ها [English]

  • communications
  • powerful media paradigm
  • Internet
  • social networks
  • Facebook
  • upheavals
فوران،جان.(1385). نظریه پردازی انقلاب ها، ترجمه فرهنگ ارشاد،تهران، نشر نی.
کاستلز.  مانوئل (1380)، عصر اطلاعات: اقتصاد، جامعه و فرهنگ، ترجمه احمد علیقلیان و افشین خاکباز، تهران، انتشارات طرح نو.
گلدستون، جک.(1387).مطالعات نظری تطبیقی تاریخی در باب انقلاب ها، ترجمه محمد تقی دلفروز، تهران، نشر کویر.
لین، ریچارد.جی(1387) ژان بودریار، ترجمه مهرداد پارسا، تهران، نشر فرهنگ صبا .
نیاکویی، سید امیر.(1390، زمستان)."تحولات اخیر خاورمیانه و شمال افریقا: ریشه ها و پیامد های متفاوت"،فصلنامه روابط خارجی،سال سوم، شماره چهارم.
وارد، گلن (1384)، پست مدرنیسم، ترجمه قادر فخر رنجبری و ابوذر کرمی، تهران، نشر نی.
 
 
Alexander,C.(2010).Tunisia:Stability and reform in the modern Maghreb,Routledge.
Boyd, D., & Ellison, N. (2007). Social network sites: Definition history and scholarship, Journal of Computer Mediated Communication, 13(1), Article 11,retrieved form http://www.jcme.indiana.edu/vol13/issue1 /boyd.ellison.html.
Chalcraft, J. (2011).The Egyptian people demand the fall of the regime in The Arab spring of discontent: A collection from e-international relation by Alasdair McKay, Uk, Oxford University.
Cheterian, V. (2011, February). The Arab revolt: roots and perspectives, GCSP Policy paper No 12, Geneva Center for Security Policy.
Civil movements: The impact of Facebook and Twitter. (2011, May). Arab Social Media.
Coleman, J. S., (1988).Social capital in the creation of human capital, American Journal of Sociology, 94, S95-S120.
Comninos, A. (2011, June). Twitter revolutions and cyber crackdowns: User-generated content and social networking in the Arab spring and beyond, Association for Progressive Communications (APC). 1-18.
Facebook usage: Factors and analysis. (2011, January). Arab Social Media Report, 1(1),pp.1-20.
Ghannam, J.(2011, February 3). Social media in the Arab world: Leading up to the uprisings of 2011, The Center for International Media Assistance and National Endowment for Democracy.
Glaser, M. (2007).Your guide to social networking online, Cambridge, UK: The MIT Press.
Hassanpour, A. (1998). Satellite Footprints as National Borders: MED-TV and the Extraterritoriality of State Sovereignty, Journal of Muslim Minority Affairs, 18(1), 53-73.
Helmi, N., &York, J. C. (2011), west censor east: The use of western technologies by Middle East censors. Retrieved from http://www.opennet.net /west-censoring-east-the-use-western-technologies- middle-east-censors-2010-2011.
Herrera, L. (2011).Egypt’s revolution 2.0: The Facebook factor. Retrieved from http://www.religionresearch.org/ martijn/2011/02/18/egypts-revolution-2-0-the facebook-factor.
Hinds, D., & Lee, R.M. (2008).Social network structure as a critical success condition for virtual communities, Department of Decision Sciences and Information Systems, Florida International University.
Hofheinz, A. (2007). Arab Internet use: Popular trends and public impact, In Naomi Skylar (Ed.), Arab mediaand political renewal: Community, legitimacy and public life, New York, NY: I.B.Tauris.
Jones, C, (2011).Yemen and The Arab spring: Moving beyond the tribal order, in The Arab spring of discontent: A collection from e-International relation by Alasdair McKay, Uk, Oxford University.
Kravets, D. (2011, January28). What’s fueling Mideast protests? It’s more than Twitter, Wired Magazine, and Retrieved from www.wired.co .uk/news/archive/2011-01/28/middle-east-protests-twitter.
Mayfield, A. (2008, August 1).What is Social Media? I crossing, Retrieved from http://icrossing.co.uk/ebooks.
Mirkooshesh,A.H.(2012).The role of social networks on the upheavals of the Middle East and North Africa,Journal of American Science,8(3),retrieved from http://www.jofamericanscience.org/journals/am-sci/am0803/020_8505am0803_160_171.pdf.
Morsi, H. (2011). On revolutions false miracles and so­cial media, retrieved from http://www.hanimorsi.com /blog/index.php/archives/2011/02/24/on-revolutions-false-miracles-and-social-media.
Neubauer, T., & Pusnik.T. (2011). Are we witnessing a Facebook revolution? Evaluating the impacts of Web 2.0 in the peoples’ struggles in North Africa and some implications for citizenship education,Networking European Citizenship Education, retrieved from http:// www.nece.eu / Newsletter 01/11.
Online Social Networks. (2008, October). Research Report Crown Copyright, retrieved from http://www. communities.gov.uk.
Osman,T.(2010).Egypt on the brink from Nasser to Mubarak,Yale University Press.
Ottaway, M., & Hamzawy, A. (2011, January 28), Protest movements and political change in the Arab world, Carnegie Endowment for International Peace Report, 1(2).
Penner Angrist,M.(2011,January 16).Morninig in Tunisia,Retrieved from http://www.foreignaffairs.com /articles/67321/michell-penner angrist/morning - in tunisia.
Reporters without Borders. (2005, November 17). The 15 enemies of the Internet and other countries to watch, Retrieved from http://www.en.rsf.org /the-15-enemies-of-the-internet-and-17-11-2005,15613.html.
Reporters without Borders. (2010, March12). Web 2.0 vs. control 2.0. Retrieved from http://www. en.rsf.org/IMG/pdf/Internet_enemies.pdf; Reporters without Borders. (2011, March 12). Internet enemies, Retrieved from http://march12.rsf.org/i/    Internet_Enemies.pdf.
Ruhoak, A., &Ijzerloo, J. (2011, June). The Arab Spring focus, rabobank economic research department.
Serrat, O. (2009, February 28).Social Network Analysis, Knowledge Solutions, Asian Development Bank.
Shih, C. (2009). The Facebook era: Tapping online special networks to build better products, reach new audiences, and sell more stuff, Boston, Pearson Education.
Syrian protests add to pressure on Assad regime. (2011, March 23).The Wall Street Journal.
The Arab Media Outlook, 2008-2012.
Towards productive intercommunication for knowledge. (2009). Arab Knowledge Report, Mohammed bins Rashid Al Maktoum Foundation and United Nations Development Programme, Retrieved from http://www.mbrfoundation.ae /English/Documents/AKR-2009-En/AKR-English.pdf.
Williamson, Asocial media and the new Arab Spring, Networking European Citizenship Education, Retrieved from http:// www.nece.eu / Newsletter 01/11.