بررسی مؤلفه‌های فرهنگی و هویتی موثر بر سیاست خارجی ج.ا.ایران و فرانسه با تأکید بر رویکرد نظری سازه‌انگاری

نویسندگان

1 استادیار گروه زبان فرانسه دانشگاه اصفهان

2 کارشناسی ارشد مطالعات فرانسه

چکیده

از دید سازه‌انگاران هویت‌ها و برداشت‌های ذهنی یک دولت از دولت‌های دیگر است که به قدرت شکل می‌دهد. سازه‌انگاران پیش‌فرض‌های نظری رویکردهای دیگر روابط بین‌الملل را قبول ندارند و معتقدند که این انگاره‌ها، منافع و هویت‌ها هستند که در جریان تعامل با دیگری به رفتار و منافع کشورها سمت‌وسو می‌دهند. برای سازه‌انگاران تصور دنیا بدون هویت محال است. هویت آن چیزی است که ما خود را با آن می‌شناسیم، به دیگران می‌شناسانیم و دیگران را به ما می‌شناساند. سازه‌انگاری معتقد است که فرایند شکل‌گیری هویت در هر دو سطح ملی و بین‌المللی یک فرایند مستمر است که از طریق تعامل هویت اجتماعی و هویت جمعی شکل می‌گیرد. هویت ازنظر سازه‌انگاران مسأله‌ای تجربی است که به بافت تاریخی، فرهنگی، سیاسی، اجتماعی هر کنش‌گر مرتبط است، هویت هر کشور و دولت تلویحاً گویای توجیهات و کنش‌های بعدی آن دولت است و هویتی که هر دولتی می‌سازد بر معنای نهایی‌اش که آن برای بقیه بازیگران ایجاد می‌کند، کنترل ندارد. با عنایت به این رویکرد مقاله سعی داشته تا عوامل هویتی موثر بر دیپلماسی و سیاست خارجی کشور ج.ا.ایران و فرانسه را از این منظر بررسی کرده و به روش توصیفی –تحلیلی و بهره‌برداری از ابزار کتابخانه‌ای، به این سؤال اصلی پاسخ دهد که مولفه‌های هویتی و فرهنگی ج.ا.ایران و فرانسه بر اساس رویکرد سازه‌انگاری چگونه قابل‌تحلیل و ارزیابی است؟ بر این مبنا به نظر می‌رسد رابطهبین ج.ا.ایران و فرانسه با تأکید بر رویکرد سازه‌انگاری بر اساس هویتو فرهنگدر چارچوب دیپلماسی فرهنگی دررفتارسیاستخارجی آن‌ها قابل‌بررسیاست.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A comparative study of the nationalization of the oil industry and nuclear factor from the perspective of foreign and international system in the form of Rvzkrans and Kaplan

نویسندگان [English]

  • Safoura Tork Ladani 1
  • Mansoureh Moradi 2

1 Assistant Professor, Department of French Language, University of Isfahan

2 Master of French Studies

چکیده [English]

International system as one unity general which has the independent and distinctive entity from its founding units makes particular- behavioral constraints. The conservative entity of International system makes difficult changing in structure and hierarchy of power. In particular, big powers in the scale of the system which the structure of International system is shaped according to them, in order to maintain of existing conditions and regularity do not allow to emergence of other big powers that will cause to structural changes. Countries which has no ideological unity with International system and also pursue foreign, revolutionary or revisionist and indecent policy will encounter more structural constraints. The nationalization of the oil industry movement and Iran's nuclear energy programmed also pursue a revisionist strategy in a region and world-wide scale which face structural constraints.

In this study, we want to answer this question that what strategy has been pursued vis-à-vis the nationalization of the oil industry and the nuclear file of Iran by important and international actors (united state, Russia and England)? We assume that Iran persist a revisionist strategy in own nationalization of the oil industry movement and nuclear energy programmed that face the dis approval westerns and structural constraints. The main- strategy of these three big powers is disapproval with the- nationalization of the oil industry and reaching of Iran to nuclear energy and bigs power severely oppose these two works.

And the approach of big powers (United Stats , England , and Russia)about the nationalization of oil industry and the process of access to nuclear energy follows a unit pattern ; United States and England are going to questioning and limiting Iran and Russia after getting concession and the provision of own benefits by Iran and at last , the resistance of Iran s society resulted in retreating of big powers in each both subject .

کلیدواژه‌ها [English]

  • international system
  • the structure of International system
  • Power
  • the nationalization of the oil industry
  • Nuclear Energy
ادیب زاده، مجید (1387). زبان، گفتمان و سیاست خارجی، تهران: نشر اختران.
اسلامی ندوشن، محمدعلی(1388). هویت ایرانی، تعامل ملیت، دین و تجدد، هویت ایرانی، تهران: سوره مهر
توکلی طرقی، محمد (1382). تجدد بومی و بازاندیشی تاریخ، تهران: نشر تاریخ ایران.
دالوند، حسین، (1389)، نقد و تجزیه و تحلیل نظریه سازه انگاری در روابط بین الملل، کارشناسی ارشد، دانشگاه اصفهان، دانشکده علوم اداری و اقتصاد، گروه علوم سیاسی.
داودی فر، سونیا(1384) «نگرش ژئوپلیتیکی به جایگاه فرانسه در اتحادیه اروپایی»، مجله سیاست خارجی، سال سیزدهم، ویژه اروپا(2)، پاییز
دهشیار، حسین (1386) «پیروزی سارکوزی: پیروزی راست هویتی»، اطلاعات سیاسی و اقتصادی، سال بیست و یکم، شماره هفتم و هشتم، فروردین و اردیبهشت.
دهقانی فیروزآبادی،سید جلال، ۱۳۸۶، «هویت و منفعت در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران»، ‌برگرفته از کتاب منافع ملی جمهوری اسلامی ایران، به کوشش داوود کیانی، تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی، 126
دهقانی فیروزآبادی، سید جلال (1387). چارچوبی مفهومی برای ارزیابی سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، تهران: انتشارات معاونت پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی.
دهقانی فیروزآبادی، سید جلال، (1390) «نظریه اصلاحی سیاست خارجی، چهارچوبی برای تحلیل سیاست خارجی»، فصلنامه روابط خارجی، شماره سوم، شماره یک.
سلیمی، حسین (1386) «نگرشی سازه‌انگارانه به هویت ملی در ایران»، فصلنامۀ مطالعات ملّی، سال هشتم، شماره 3.
محمود سریع القلم، (1379). سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران: بازبینی نظری و پارادایم ائتلاف، تهران: مرکز تحقیقات استراتژیک، ص 7
سمیعی اصفهانی علیرضا، فتحی مظفری عبدالرضا (1391)، «نقش و جایگاه قدرت نرم در دیپلماسی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران» ، فصلنامه مطالعات خاورمیانه، دوره : 19 - شماره : 3 - صفحه:145 -176
صالحی امیری، سید رضا (1389). تنوع فرهنگی و انسجام ملی در ایران، پژوهشکده تحقیقات استراتژیک.
قوام، عبدالعلی، (1384)، «فرهنگ بخش فراموش‌شده و یا عنصر ذاتی نظریه روابط بین‌الملل» ، مجله سیاست خارجی، سال ۱۹.
کرمی، جهانگیر (1383) «هویت دولت و سیاست خارجی»، فصلنامه سیاست خارجی، سال هجدهم، شماره ۱
کرمی، جهانگیر، (۱۳۸۳) «سیاست خارجی از منظر تکوین گرایی اجتماعی»، فصلنامه راهبرد، شماره 31.
کاظمی، علی‌اصغر (1370). دیپلماسی نوین در عصر دگرگونی در روابط بین‌الملل، تهران: دفتر نشر فرهنگ اسلامی.
کریمی، هوشنگ (1386) «نقدی بـر سیاسـت خـارجی فرانسـه در عصـر سـارکوزی: مزاحم دنیا»، همشهری دیپلماتیک، سال دوم، ش 19، نیمه آبان.
گل محمدی، احمد (1384). گفتمان‌های هویت‌ساز در عصر جهانی‌شدن، تهران: مؤسسه تحقیقات و توسعه علوم انسانی.
لینکلیتر، آندرو(1386). نوواقع‌گرایی، نظریه انتقادی و مکتب برسازی، ترجمه علیرضا طیب، تهران، دفتر مطالعات سیاسی، چ اول.
ملاقدیمی،علیرضا (1381) «جستاری در مفهوم رهیافت تمدنی در سیاست خارجی»، فصلنامه فرهنگ و دیپلماسی، مجله پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، سال اول، شماره 2و3
متقی، ابراهیم و کاظمی، حجت (1386) «سازه‌انگاری، هویت، زبان و سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران» ، فصلنامۀ سیاست، مجلۀ دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی، دورۀ 37، شماره 4.
متقی، حسین (1384) «تعاملات فرهنگی و روابط تاریخی دو ملّت ایران و فرانسه»، فصلنامه روابط خارجی، مرکز اسناد و تاریخ دیپلماسی وزارت امور خارجه، سال ششم، شماره 25
مجتهد زاده، پیروز (1377) «هویت ایرانی در آستانه سده بیست‌و‌یکم»، اطلاعات سیاسی‌ـ اقتصادی، سال 14، شماره نهم و دهم.
مجتهد زاده، پیروز (1383). جایگاه روحیه عدالت‌خواهی در هویت ملی ایرانیان، گفتارهایی درباره هویت ملی در ایران، تهران: انتشارات تمدّن ایرانی
مجتهد زاده، پیروز، (۱۳۸۶). دموکراسی و هویت ایرانی،‌ تهران: کویر.
مشیر زاده، حمیرا، (۱۳۸۳) «سازه‌انگاری به‌عنوان فرا نظریه روابط بین‌الملل»، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، ش ۶۵.
مشیر زاده، حمیرا (1383) «گفتگوی تمدن‌ها از منظر سازه‌انگاری»، مجله دانشکده حقوق علوم سیاسی، سال هفتم ش 63.
مشیر زاده، حمیرا (1385). تحلیل سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران از منظر سازه‌انگاری، نگاهی به سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، تهران: دفتر مطالعات سیاسی و بین‌المللی.
منافی، کامیاب(1378). فرانسه، تهران: نشر وزارت خارجه.
نقیب زاده، احمد (1381). نقش فرهنگ ملی بر سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، تهران: وزارت خارجه، ص 115-114.
نهرو، پاندیت جواهر لعل نهرو( 1361). نگاهی به تاریخ جهانی، جلد 2، صفحه 945
هادیان، ناصر، (1382) «سازه‌انگاری از روابط بین‌الملل تا سیاست خارجی»، فصلنامه سیاست خارجی، شماره 4.
هادیان، ناصر (1382) «سازه‌انگاری از روابط بین‌الملل تا سیاست خارجی»، فصلنامه سیاست خارجی، شماره 4، صص 45-70
هادیان، ناصر، افسانه احدی، (1388) «جایگاه مفهومی دیپلماسی عمومی»، فصلنامه روابط خارجی، سال اول پاییز شماره 3.
Bozdaglioglu, Yucel, (2007), Constructivism and Identity Formation: An Interactive Approach, Review of International Law and Politics (RIIP).
Jeffrey T. Checked " Norms and Domestics Politics: Birding the Rationalist-Constructivist", European Journal of International Relations, No.3, 1997.
Checkel, Jeffrey T, "The constructivist turn in international relations theory"
World Politics, Volume 50, Number 2, January 1998, pp. 324-348
Gordon, Philip (2001). Sophie Mounier, "Globalization and French Cultural".
Howard, Peter (2005). “Constructivism and Foreign Policy? A New Approach to Analysis” at:
http: www. Nwo۸. American edu/ Howrad/isan
Identity", French Politcs, Culture and Society, Vol. 49.
Linklater, Andrew, Burchill, Scott, (2001), Theories of International Relations, London: Macmillan.
Knapp, Andrew and Vincent Wright, (2006) the Government and Politics of France, New York, Rutledge.
Melissen, Jan (2005). The New Public Diplomacy: Soft Power in International Relations, New york palgrave Mac Millan, Millennium, Journal of International studies.
Mounier, Sophie, (2008),"French Cultural Policy and the American Mirror in the
Sarkozy Era", French Politcs.
Van Noije, Lonneke and Ellen Hijmans, “National Identity and Nationalism in New Year's Speeches of French President”, Communication, 30.
www.fco.gov.uk/resources/en/pdf/pdf13/fcopublicdiplomacyrevann.
http://www.hawzah.net/fa/magazine
http://ayyoobi.com/index.phpie
http://www.shmoton.ir/culpol
www.fco.gov.uk/resources
http://www.hawzah.net/fa/magazine
www.mohdialisation.com