بررسی مؤلفه‌های فرهنگی و هویتی موثر بر سیاست خارجی ج.ا.ایران و فرانسه با تأکید بر رویکرد نظری سازه‌انگاری

نویسندگان

گروه زبان فرانسه دانشگاه اصفهان

چکیده

از دید سازه‌انگاران هویت‌ها و برداشت‌های ذهنی یک دولت از دولت‌های دیگر است که به قدرت شکل می‌دهد. سازه‌انگاران پیش‌فرض‌های نظری رویکردهای دیگر روابط بین‌الملل را قبول ندارند و معتقدند که این انگاره‌ها، منافع و هویت‌ها هستند که در جریان تعامل با دیگری به رفتار و منافع کشورها سمت‌وسو می‌دهند. برای سازه‌انگاران تصور دنیا بدون هویت محال است. هویت آن چیزی است که ما خود را با آن می‌شناسیم، به دیگران می‌شناسانیم و دیگران را به ما می‌شناساند. سازه‌انگاری معتقد است که فرایند شکل‌گیری هویت در هر دو سطح ملی و بین‌المللی یک فرایند مستمر است که از طریق تعامل هویت اجتماعی و هویت جمعی شکل می‌گیرد. هویت ازنظر سازه‌انگاران مسأله‌ای تجربی است که به بافت تاریخی، فرهنگی، سیاسی، اجتماعی هر کنش‌گر مرتبط است، هویت هر کشور و دولت تلویحاً گویای توجیهات و کنش‌های بعدی آن دولت است و هویتی که هر دولتی می‌سازد بر معنای نهایی‌اش که آن برای بقیه بازیگران ایجاد می‌کند، کنترل ندارد. با عنایت به این رویکرد مقاله سعی داشته تا عوامل هویتی موثر بر دیپلماسی و سیاست خارجی کشور ج.ا.ایران و فرانسه را از این منظر بررسی کرده و به روش توصیفی –تحلیلی و بهره‌برداری از ابزار کتابخانه‌ای، به این سؤال اصلی پاسخ دهد که مولفه‌های هویتی و فرهنگی ج.ا.ایران و فرانسه بر اساس رویکرد سازه‌انگاری چگونه قابل‌تحلیل و ارزیابی است؟ بر این مبنا به نظر می‌رسد رابطهبین ج.ا.ایران و فرانسه با تأکید بر رویکرد سازه‌انگاری بر اساس هویتو فرهنگدر چارچوب دیپلماسی فرهنگی دررفتارسیاستخارجی آن‌ها قابل‌بررسیاست.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A comparative study of the nationalization of the oil industry and nuclear factor from the perspective of foreign and international system in the form of Rvzkrans and Kaplan

نویسندگان [English]

  • صفورا ترک لادانی
  • منصوره مرادی

چکیده [English]

Abstract

International system as one unity general which has the independent and distinctive entity from its founding units makes particular- behavioral constraints. The conservative entity of International system makes difficult changing in structure and hierarchy of power. In particular, big powers in the scale of the system which the structure of International system is shaped according to them, in order to maintain of existing conditions and regularity do not allow to emergence of other big powers that will cause to structural changes. Countries which has no ideological unity with International system and also pursue foreign, revolutionary or revisionist and indecent policy will encounter more structural constraints. The nationalization of the oil industry movement and Iran's nuclear energy programmed also pursue a revisionist strategy in a region and world-wide scale which face structural constraints.

In this study, we want to answer this question that what strategy has been pursued vis-à-vis the nationalization of the oil industry and the nuclear file of Iran by important and international actors (united state, Russia and England)? We assume that Iran persist a revisionist strategy in own nationalization of the oil industry movement and nuclear energy programmed that face the dis approval westerns and structural constraints. The main- strategy of these three big powers is disapproval with the- nationalization of the oil industry and reaching of Iran to nuclear energy and bigs power severely oppose these two works.

And the approach of big powers (United Stats , England , and Russia)about the nationalization of oil industry and the process of access to nuclear energy follows a unit pattern ; United States and England are going to questioning and limiting Iran and Russia after getting concession and the provision of own benefits by Iran and at last , the resistance of Iran s society resulted in retreating of big powers in each both subject .

کلیدواژه‌ها [English]

  • international system
  • the structure of International system
  • Power
  • the nationalization of the oil industry
  • Nuclear Energy