نوجهانی‌شدن صلح‌جویانه(صلح سیاره‌ای): چارچوبی تئوریک از مفهوم صلح ایرانی در روابط بین‌الملل

نویسندگان

1 دکتری روابط بین الملل از علوم و تحقیقات اصفهان

2 دکتری روابط بین الملل و پژوهشگر

چکیده

در بستر مفهومی نظریه‌های هنجاری روابط بین‌الملل، یکی از مهم‌ترین دغدغه‌ها رسیدن به صلح  در جامعه جهانی است. از نظریه‌های هنجاری تانظریه‌های انتقادی و لیبرالیسم وحتی برخی از گرایش‌های فکری نظریه واقع‌گرایی توجه به صلح  وبسط گسترش آن همواره درمیان اندیشه‌ورزان روابط بین‌الملل حائزاهمیت بوده است.
این پژوهش، با معرفی نظریه نوجهانی‌شدن، این اعتبار را قائل شده است که درک مفهومی از صلح                 می‌تواند دارای نگرشی خاص و ایرانی باشد. مقاله در نوجهانی‌شدن، فرض را بر این گذاشته‌ است که توجه صرف انسان‌محور در محیط جهانی نمی‌تواند منعکس‌کننده و پدیدآورنده صلح در سیاره‌ای به نام زمین باشد و باید در این فضا توجه انسان‌محور در گستره‌ای وسیع‌تر و جهانی با تمامی وسعت و موجودات زنده آن ارزیابی شود تا بتوان به صلح پایدار و نه صلح مثبت، صلح مسلح و یا مفاهیم ما به ازای این چنین رسید؛ چرا که اگر بتوان با اهمیت یافتن موضوع زمین و حفظ و بقای آن درمیان انسان‌ها آن را نهادینه کرد، طبیعتاً به کل جامعه جهانی و در فضای روابط بین‌الملل میان دولت‌ها، نهادها و موسسات بین‌المللی نیز بسط خواهد یافت و صلح مفهومی پایدار را با اشکالی جدید و نوین که مقاله تحت عنوان نوجهانی‌شدن در نگرش تئوریک ایرانی معنا کرده‌، به وجود خواهد آورد.
این پژوهش با رویکردی تحلیلی-توصیفی و طرح این پرسش که محتوای علمی صلح ایرانی چیست، به امکان‌سنجی جنبه‌های نظری آن پرداخته و ضمن نقد و بررسی مفاهیم صلح در نظریه‌های روابط بین‌الملل و ارتباط آن با نگرش جهانی‌شدن به نوجهانی‌شدن صلح‌جویانه(صلح سیاره‌ای) تغییر عزیمت داده و انگاره‌ها و نشانه‌های صلح پایدار را با اتکا به مفهوم نوجهانی‌شدن با نگرشی ایرانی  مورد مداقه قرار داده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Neo-Globalization: A theoretical framework of the concept of Iranian peace in international relations

نویسندگان [English]

  • Housain Darjani 1
  • Amir Hooshang Mirkooshesh 2

1 PhD in International Relations from Isfahan Science and Research

2 Doctor of International Relations and Researcher

چکیده [English]

In the conceptual framework of normative theories concept of international relations, one ofthe most important concerns in the international community is to achieve peace. Normative and critical theories and even some of the intellectual tendencies of liberalism and realism regarding peace and its development have always been important among scholars of International Relations. In this study by introducing neo-globalization, we give credibility that understandingthe concept of peace can be specific approach and from Iranian point of view with ontological theory aspects. In neo-globalization we assume that the mere  human centric attention  to global  environment  can not reflect  and create peace on a planet called Earth  and  in this sphere we should  shift this human centric and focus on a wider globe, with all extent and range of organisms perhaps we can reach to  a sustainable peace and  not positive peace, the armed peace or  similar  such concepts ; as a result if we can institutionalize the importance of the Earth issue and keep its survivals among humans, then it will develop naturally the entire international community and international relations  space among governments, institutions and international organizations too  and so   will  create  sustainable peace with new paradigms which is neo globalization in our Iranian theory approach.In this research we review and criticize concepts of peace in theories of international relations and its relationship with globalization, and then we shift to neo globalization at the same time. Our methodology is qualitative and with reliance to neo globalization concepts and in an ontological framework we scrutinize the ideas and signs of sustainable peace

کلیدواژه‌ها [English]

  • Globalization
  • neo globalization
  • Iranian Peace
  • sustainable peace
امین منصور، جواد.(1388،پائیز). رویکردهای بین‌المللی در برخورد با منابع طبیعی و محیط زیست، فصلنامه سیاست خارجی، تهران: مطالعات سیاسی و بین‌المللی، (3).
ابراهیمی، شهروز.(1385 ،پائیز / زمستان). حاکمیت فراوستفالیا: جهانی‌شدن و تعامل حاکمیت ملی با حاکمیت بین‌الملل: با تأکید بر مورد ج.ا.ایران، دوفصلنامه دانش سیاسی، تهران، (4).
خورشید‌دوست، علی‌محمد.(1386). زمینه‌های بهبود جایگاه محیط زیست در رویکردهای اقتصادی و توسعه‌ای، دو ماهنامه اطلاعات سیاسی اقتصادی، شماره 235-236، تهران: انتشارات اطلاعات.
دهقانی فیروزآبادی، جلال.(بهاروتابستان،1382). تحول نظریه‌های منازعه و هم‌کاری درروابط بین‌الملل، پژوهش حقوق وسیاست، 5(8).
دهشیار، حسین.(1388). لیبرالیسم: جوهره جهانی‌شدن، دو ماهنامه اطلاعات سیاسی اقتصادی، شماره267-268، تهران، انتشارات اطلاعات.
رمضان زاده، عبدالله و مسعودی، حیدرعلی.(1388 ،تابستان). جستاری نظری پیرامون جهانی‌شدن و امپراطوری‌سازی و رابطه دو مفهوم، فصلنامه سیاست، تهران، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، (2)39.
رمضانی، روح الله.(1380). سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، ترجمه:علیرضا طیب، تهران: نشر نی.
سلیمی، حسین.(1384). نظریه‌های گوناگون درباره جهانی‌شدن، تهران: انتشارات سمت.
شمیم، علی‌اصغر.(1378). ایران در دوره سلطنت قاجار، تهران: انتشارات مدبر.
قوام، عبدالعلی.(1382). اصول سیاست خارجی وسیاست بین‌الملل، تهران: نشرسمت.
گودین، رابرت و کارول و روی پیتمن.(1385). حاکمیت میمون‌ها، ترجمه: لیلا سازگار، از مجموعه مقالات نظریه هنجار‌گذار و آینده نظم جهانی(مفاهیم اساسی در روابط بین‌الملل ویراسته اندرو لینکلیتر)، تهران: انتشارات وزارت امورخارجه.
گرین، اوئن.(1383). مسائل زیست محیطی، به نقل از کتاب جهانی‌شدن سیاست: روابط بین‌الملل در عصر نوین، بیلیس و اسمیت، ترجمه: راه‌چمنی و دیگران، تهران: انتشارات ابرار معاصر.
مهدوی، هوشنگ.(1375). سیاست خارجی ایران در دوران پهلوی، تهران: نشر البرز.
نژندی‌منش، هیبت‌الله و اسکندرزاده، افسانه.(1386). ضرورت تأسیس دیوان بین‌المللی محیط زیست، دو ماهنامه اطلاعات سیاسی اقتصادی، شماره 245-246، تهران، انتشارات اطلاعات.
وثوقی، سعید و کمایی‌زاده، یونس. (1388). جهانی‌شدن و فرسایش حاکمیت ملی، دو ماهنامه اطلاعات سیاسی اقتصادی، شماره 267-268، تهران، انتشارات اطلاعات.
ویس‌کرمی، علی.(1390). طرح دعوای کاستاریکا علیه نیکاراگوئه در دیوان بین‌المللی دادگستری ، قابل دسترس در:
http://alivayskarami.blogfa.com/post-56.aspx
هلد، دیوید و مک گرو، آنتونی. (1388). نظریه‌های جهانی شدن، ترجمه: مسعود کرباسیان، تهران: نشرچشمه.
یوسفی، ابراهیم و ستارزاده، داوود .(1388). جهانی‌شدن و گسترش توسعه‌نیافتگی در کشورهای جهان سوم، دو ماهنامه اطلاعات سیاسی اقتصادی، شماره 267-268، تهران، انتشارات اطلاعات.
 
Baldwin, d. (1993).Neorealism and Neoliberalism: The Contemporary Debate.New York: Colombia University Press.
Barash, D. (2000).Approaches to Peace, Oxford: OxfordUniversity Press.
Bell, C. (2003).Human Rights and Minority Protection, in John Darby and RogerMacGinty, Contemporary Peacemaking, London: Palgrave.
Brown, C. (2002).Sovereignty, Rights and Justice: International Political Theory Today, Cambridge, Polity.
Doyle, M. (1997).Ways of war and peace, London: Norton.
Doyle.M. (1983) Kant, Liberal Legacies, and Foreign Affairs, Philosophy and Public Affairs, 12 (3-4).
Galtung, J. (1969). Violence, peace and peace research, Journal of Peace Research, 6 (3).
Galtung, J. (1985).Twenty five years of peace research: Ten challenges and some responses, Journal of Peace Research, 22(2), 141-158.
Galtung, J. (1990). Cultural violence, Journal of Peace Research, 27(3), 291-305.
Galtung, J. (1996).Peace by peaceful means: Peace and conflict, development and civilization, Oslo, PRIO.
Grewal, B.S. (2003, August 30).Johan Galtung: positive and negative peace, School of Science, Auckland University of Technology.
Hobbes, T. (1998). Leviathan, Oxford, Oxford University Press Chapter V.
Lepgold, J& Nincic, M. (2001).Beyond the lvory Tower: International Relations Theory and the Issue of Policy Relevance.NewYork, Columbia University Press.
Rasmussen M. V. (2003).The West, Civil Society, and the Construction of Peace, London, Palgrave.
Richmond. P O. (2008).Peace in international relations, New York, Routledge.
Webel, C & Galtung, J. (2007). Handbook of peace and conflict studies,New York,Routledge.
Weber, T. (1999). Gandhi, deep ecology, peace research and Buddhist economics, Journal of Peace Research, 36(3), 349-361.
Wilson,w.(2001).The Fourteen Points,Address To The Us Congrees,In Mingst and Snyder,eds.
Zimmern, A. (1936).The League of Nations and the Rule of Law, London, Macmillan.