آگاهی سیاسی دانشجویان دانشگاه یاسوج درخصوص موضوعات روابط بین‌الملل و عوامل مؤثر بر آن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه علوم سیاسی دانشگاه یاسوج

چکیده

پژوهش حاضر به بررسی آگاهی سیاسی دانشجویان دانشگاه یاسوج درخصوص موضوعات روابط بین­الملل و عوامل موثر بر آن در سال 1394 پرداخته است. برای این منظور از نظریه­های جامعه­پذیری سیاسی، چرخه زندگی و اثربخشی سیاسی استفاده شده است. با توجه به ماهیت موضوع پژوهش از روش پیمایشی بهره گرفته شد و با فرمول کوکران حجم نمونه 340 نفری از دانشجوی مقطع کارشناسی تعیین و پرسش نامه­ای مشتمل بر 24 سوال باز و بسته برای پاسخ­گویی در اختیار آنها قرار گرفت. نتایج تحقیق نشان داد که بین جنسیت و سن (به‌عنوان ویژگی های فردی) و رشته تحصیلی و تعداد واحد گذرانده (به عنوان ویژگی‌های آموزشی) با آگاهی سیاسی دانشجویان ارتباط مثبت و معنادار وجود دارد. بدین صورت که آگاهی سیاسی دانشجویان پسر بیش از دانشجویان دختر بود و با افزایش سن میزان آگاهی سیاسی افزایش پیدا نمود. همچنین دانشجویان دانشکده فنی و مهندسی بیشترین میزان آگاهی سیاسی و دانشجویان رشته کشاورزی کمترین آگاهی سیاسی را داشتند. یافته‌های پژوهش نشان داد که بین ویژگی‌های خانواده دانشجو(درآمد، تحصیلات والدین، شغل والدین و شرایط سکونت) با آگاهی سیاسی دانشجویان ارتباط معناداری وجود ندارد. همچنین میزان آگاهی سیاسی دانشجویان در سطح متوسط ارزیابی شد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Political Awareness of Yasouj University Student on International Relations Issues and Effective Factors on it

نویسنده [English]

  • Ali Bagheridolatabadi

Assistant Professor of Political Science, Yasuj University

چکیده [English]

The issue of participation in the political process of a society has been one of the main ideals and concerns of social and political intellectuals since the past in such a way that it can be said that the gradual development of public participation rights and establishment of political institutions practicing them are products of these concerns. In this arena, vindication of citizenship rights can influence the degree of political participation as one of the key concepts of political development in societies. Accordingly, the main objective of the present study is to investigate the relationship between vindication of citizenship rights and the degree of political participation in the two cities of Isfahan and Kermanshah. The research method employed in the present study is descriptive-survey research based on questionnaire completion. In addition, the results were investigated based on the comparative method. The data of the research were obtained from different areas of the two cities of Isfahan and Kermanshah. Then, via completion of questionnaires by 583 participants, the data were analyzed by the SPSS software. According to the findings, there was a significant correlation between vindication of citizenship rights and the degree of political participation. These values for vindication of political rights were as r=0.22 the City of Isfahan and as r=0.28 for Kermanshah City. In addition, the values for vindication of social rights were as r=0.19 for Isfahan and r=0.18 for Kermanshah. Moreover, the values for civil rights were r=0.22 for Isfahan and r=0.24 for Kermanshah City.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Civil Rights
  • Political Rights
  • Social Rights
  • Political Participation
پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری. (1393). آمار دانشجویان کشور در سال تحصیلی93-92. بازیابی شده از: www.msrt. ir/fa/news، (دسترسی 1395، 25 تیر).
آلموند، گابریل و پاول جی بینگهام. (1377). چارچوب نظری برای بررسی سیاست تطبیقی. ترجمه علیرضا طیب. تهران: مرکز آموزش مدیریت دولتی.
اسکافی، مریم. (1386). «بررسی میزان آگاهی جوانان از حقوق و تکالیف شهروندی و عوامل موثر بر آن در شهر مشهد»، مجله علوم اجتماعی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد، بهار و تابستان، صص 1-33.
امام‌جمعه‌زاده، سیدجواد و دیگران. (1389). «بررسی رابطه دینداری و مشارکت سیاسی دانشجویان دانشگاه اصفهان»، پژوهشنامه علوم سیاسی، 6 (1). صص7-34
افهمی، بنفشه. (1382). «بررسی نگرش و رفتار سیاسی نوجوانان و جوانان شهر مشهد». پایان‌نامه دکتری. دانشگاه فردوسی دانشگاه مشهد.
بازیگر، قدرت‌الله و سهراب مرادی‌زاده. (1383). سنجش میزان آگاهی سیاسی دانش آموزان شاهد مقطع متوسطه استان لرستان. بازیابی شده از: http://navideshahed.com/fa/news/37879/%D8%B3 ، (دسترسی 1395، 25 تیرماه).
باقری‌احمدآبادی، محمدرضا. (1377). «عوامل موثر بر مشارکت سیاسی جوانان : مورد مطالعه شهر شیراز». پایان‌نامه کارشناسی ارشد. دانشکده علوم اجتماعی و انسانی دانشگاه شیراز.
پناهی، محمدحسین. (1386). جامعه‌شناسی مشارکت سیاسی زنان. تهران: انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی.
حسینی، سیدحسن، محمد میرزایی‌ملکیان و زهره توکلی. (1389)، «بررسی تاثیر خانواده بر جامعه‌پذیری سیاسی: مطالعه موردی دانشجویان دانشگاه تهران»، مجله جامعه‌شناسی مطالعات جوانان، 1 (1) . صص 67-82..
داوسون، ریچارد و دیگران. (1382). جامعه‌شناسی سیاسی. ترجمه مهدی جواهری‌فر. تهران: نشر لاجورد.
رفعت‌برزشی، مصطفی. (1383). «بررسی عوامل موثر بر میزان آگاهی و جهت‌گیری سیاسی دانش‌آموزان شاهد دبیرستان‌های شاهد شهر مشهد». پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد. دانشگاه مشهد.
زیباکلام، صادق، حسین اصبغی و داوود افشاری. (1389). «تاثیر پایگاه اجتماعی اقتصادی بر مشارکت سیاسی: مطالعه موردی شهرستان دشستان»، فصلنامه مطالعات سیاسی، 3 (9)، صص 49-31.
سازمان ملی جوانان. (1384). برنامه توسعه و ارتقای مشارکت جوانان به نقل از سردارنیا، خلیل‌الله، (1390). «ضرورت مشارکت سیاسی نسل سوم جوانان در ایران : نقد تشکل‌های مشارکتی و پیشنهاد مدل کارآمد»، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، 41 (2)، صص 195-179.
شیبانی، ملیحه. (1384). «شهروندی و مشارکت سیاسی در نظام رفاه و تامین اجتماعی»، فصلنامه حقوق تامین اجتماعی، 1(1).
شیبانی، ملیحه. (1381). «تحلیلی جامعه‌شناختی از وضعیت شهروندی در لرستان»، مجله جامعه‌شناسی ایران، 2 (4). صص 80-60.
شاکری، حمید. (1384). «بررسی میزان آگاهی دانشجویان دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد از گفتگوی تمدن‌ها». پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد. دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد
شاهسون، پریچهر. (1380). «بررسی مقایسه‌ای مشارکت زنان در امور مدنی–سیاسی کشورهای مختلف»، مجله اطلاعات سیاسی– اقتصادی، (163-164)، صص 165-156.
طلوعی، علی. (1379). «جامعه‌پذیری سیاسی جوانان با تاکید بر نقش تلویزیون». پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد. دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد.
فلاح، مجید. (1376). «بررسی میزان آگاهی سیاسی دانشجویان دانشگاه شاهد». پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد، دانشکده علوم انسانی دانشگاه شاهد.
فاضلی، محمد و غلامرضا خوش‌فر. (1390). «مشارکت سیاسی در استان گلستان»، مجله مطالعات اجتماعی ایران، 3 (11). صص 12-1.
فیرحی، داوود. (1377). «مفهوم مشارکت سیاسی»، فصلنامه علوم سیاسی، 1 (1). صص20-1.
قلی‌پور، آرین. (1384). نهادها و سازمان‌ها. تهران: سمت.
کلدی، علیرضا. (1381). «بررسی نگرش شهروندان از مشارکت در مدیریت شهری »، فصلنامه جمعیت، سازمان هلال احمر، 42. صص20-1.
مسعودنیا، ابراهیم. (1386). «مقایسه آگاهی سیاسی دانش‌آموزان شاهد و غیرشاهد دوره دبیرستان در استان اصفهان»، فصلنامه تعلیم و تربیت، 24 (2). صص 78-59.
مسعودنیا، حسین، گل‌مراد مرادی و نجات محمدی‌فر. (1388). «تاثیر آگاهی سیاسی دانشجویان بر تغییر نگرش آنها نسبت به مشروعیت نظام سیاسی بر اساس نظریه وبر: مورد مطالعه دانشگاه اصفهان»، پژوهشنامه علوم سیاسی، 4 (4). صص 230-201.
هاشمیان‌فر، سیدعلی، مینا جلالی و سیدضیاء هاشمی. (1390). «تاملی بر چیستی غرور ملی و برخی عوامل موثر بر آن: مورد مطالعه شهر اصفهان»، دانش‌نامه علوم اجتماعی، 3 (1). صص 50-23.
 
Almond, G and Verba, S. (1963). The Civic Culture: Political Attitudes and Democracy in Five Nation Princeton. N.J, Princeton University Press.
Alwin, D. F and Scott, J. (1996). Attitude Change: Its Measurement and Interpretation Using Lonitudinal Survey. in Taylor, B and K. (eds) Undrstanding Change in Social Attitudes. Aldershot, Dartmouth
Beck, P. A and Jennings, M. K.(1982). Pathways to Participation. The American Political Science Review, 76 (1), pp. 94-108.
Bennet, S. (1989). Trends in American Political Information 1967-1987. American Politics Quarterly, 17 (4), pp. 422-435.
Butler, d and Stokes, D. (1969). Political Change in Britain. London, Macmillan.
Dalam. T , and Sitoli, G. (2009). Raising Women's Political Awareness, JASS_ Southeast Asia. Nias Island, North Sumatra, Indonesia, pp. 1-7.
Delli-Carpini, M.X & Keeter, S. (1996). What American Know about Politica & Why it Matters. New Haven: Yeal University.
Dowse, R. E and Hughes, J. A. (1971). Girl, Boy and Politics. British Journal of Sociology, 22, pp. 197-209.
Easton, D .(1965). A Framework for Political Onformation 1967-1987., American Politics Quarterly, 17 (4), pp. 422-435.
Efstathiou, I. (2009). Enhancing Studies Critical Awareness in a Second Chance School in Greece: Reality or Wishful Thinking?. Journal for Critical Education Policy Studies, 7 (1), pp. 382-405.
Founet, M. (2005). Stereotype Threat and the Gender Gap in Political Knowledge. Paper Presented at the 2005 Rice Undergraduate, Conference, Houston, Texas.
Genova, B and Greenberge, N. (1979). Internets in News and the Knowledge Gap, Public Opinion Quarterly, 43, pp. 79-91
Hass, L and C. J. Wilson. (2004). Comparing the Gap: A Cross National Analysis of Attitudinal Dereferences between Men Women. Presented at the 2004 Southern Political Science Association's Annual Meeting. New Orleans, Louisiana.
Hills, B. (1996). Intergenerational Congruency. Journal of Family Issues, 17 (2), pp. 227-248.
Jerit, J. & Barabas, J. (2003). The Debate over Social Security Reform and Citizen Knowledge. Annual Meeting of Midwest Political Science Association, Chicago.
Kimberlee, R. (1998). Politically Apathetic Youth: A New Generation? Renewal, 6 (2), pp. 87-90.
Kuklinski, J. H, Qurick, P. J, Jerit, J, Schweider, D & Rich, R. (2000). Misinformation and the Currency of Citizenship, Journal of Politics, 62, pp. 790-819.
Nicholson, S. P. (2003). The Political Environment and Ballot Proposition Awareness. American Journal of Political Science, 47 (3) , pp. 403-410.
Norris, P. (2000). A virtuous Circle: Political Communications in Post Industrial Societies. Cambridge University Press.
Norris, P. (2000). A Virtuous Circle: Political Communications in Post –Industrial Societies. Cambridge University Press.
Page, B. L & Shapiro, R. Y. (1992). The Rational Public: Fifty Tears of Trends in American's Policy Preferences. Chicago: University of Chicago Press.
Park, A. (1999). Young People and Political Apathy, in Jowell. R, Curticw. J, Park and Thomsin, K. (ed), British Social Attittudes, 16th Report, Aldershot, Dartmouth.
Putnam, R. D. (1995). Bowling along: America's Declining Social Capital. Journal of Democracy, 6, pp. 65-78.
Roskin. M. G, Cord. R. L, Medeirso. J. A & Jones, W. S. (1994). Political Scinces: An Introduction. Princeton: Prentice Hall International.
Shapiro. R. S & Mhajan. H. (1986). Gender Differences in Policy Preferences: A Summary of Trends from the 1960s to the 1980s. The Public Opinion Quarterly, 50 (1), pp. 42-61.
Singleton, J. A. (1966). Political awareness among students of Southeastern State College. USA. Southeastern State Collel'e: Durant.
Sodaro. M, Collinwoo. D. W, Dickson. B. J, Klesner. J. L & Sick, T. D. (2001). Comparative Politics: A Global Introduction. New York: MaGraw-Hill Press.
Stokes, S. C. (2000). Rethinking Clientalism. Paper Presented at the XXII International Congress of the Latin America Studies Association.
Taubeneck, E. (2009). The internet and public political awareness. Available at: http://dspace.wrlc.org/dspace/bitstream/1961/4829/1/Erik%20Taubeneck,%202007F.pdf
The Current State of Political Awareness in the U.S. available at: http://www.squidoo.com/political-iq)last accessed, (accessed on 2011 march 15).
Toka, G. (2006). The Function of Political Discussion and its Impact on Political Awareness: A Research Note. Prepares for the Workshop on The Role of Political Discussion in Modern Democracies in a Comparative Perspective. at the 2006 EPCR Join Sessions of Workshops in Nicosia.
Turner, B. S. (2000). Islam Civil Society on Citizenship: Reflection on the Sociology of Citizenship and Islamic Studies, in N. A Butenschon et al Ed, Citizenship and the State in the Middle East. Syracuse University Press.