حکم‌روائی خوب در اسناد بین‌المللی و تأثیر آن بر مردم‌سالاری و حقوق بشر

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

چکیده

حکمروائی خوب درصدد است تا در شرایط جدید و متفاوت زندگی معاصر، با بیان شاخص‌ها و مؤلفه­هایی درباره کیفیت و نقش دولت دیدگاه‌های تازه­ای را مطرح کند. البته هنوز اجماع و وحدت نظر مشخصی درخصوص محتوا و مؤلفه­های حکم‌راوائی خوب شکل نگرفته است. در این تحقیق[e1]  در ابتدا معنی و مفهوم حکم‌روائی خوب در اسناد سازمان‌های بین­المللی بررسی شده و سپس ضمن برشمردن مولفه­های اصلی آن یعنی حاکمیت قانون، مشارکت و شفافیت، به تحلیل و نقش آن در تقویت مردم‌سالاری  و حقوق بشر پرداخته شده است. پژوهش پیش رو به این نتیجه دست یافته است که با تقویت و ارتقای شاخص‌های حکم‌روائی خوب می­توان به تقویت مردم‌سالاری  و حقوق بشر کمک کرد. روش تحقیق به صورت روش تحلیل محتوا بوده و داده­ها و اطلاعات نیز از طریق مطالعات کتابخانه­ای و اسنادی گردآوری شده است.


کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

...