حکم‌روائی خوب در اسناد بین‌المللی و تأثیر آن بر مردم‌سالاری و حقوق بشر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجوی دکتری حقوق بین الملل

چکیده

حکمروائی خوب درصدد است تا در شرایط جدید و متفاوت زندگی معاصر، با بیان شاخص‌ها و مؤلفه­هایی درباره کیفیت و نقش دولت دیدگاه‌های تازه­ای را مطرح کند. البته هنوز اجماع و وحدت نظر مشخصی درخصوص محتوا و مؤلفه­های حکم‌راوائی خوب شکل نگرفته است. در این تحقیق[e1]  در ابتدا معنی و مفهوم حکم‌روائی خوب در اسناد سازمان‌های بین­المللی بررسی شده و سپس ضمن برشمردن مولفه­های اصلی آن یعنی حاکمیت قانون، مشارکت و شفافیت، به تحلیل و نقش آن در تقویت مردم‌سالاری  و حقوق بشر پرداخته شده است. پژوهش پیش رو به این نتیجه دست یافته است که با تقویت و ارتقای شاخص‌های حکم‌روائی خوب می­توان به تقویت مردم‌سالاری  و حقوق بشر کمک کرد. روش تحقیق به صورت روش تحلیل محتوا بوده و داده­ها و اطلاعات نیز از طریق مطالعات کتابخانه­ای و اسنادی گردآوری شده است.


کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Good governance in international documents and its effects on democracy and human rights

نویسنده [English]

  • Seyyed Mohammad Sadegh Hashemi Shahroudi

PhD student in International Law

چکیده [English]

Good governance seeks to present a new and different way for governing states in contemporary political and legal life. This expression show us new perspectives about the quality and role of government in managing the state beside private sector and social society. In this study, we will explain the meaning of Good Governance according to international documents and will analyze its role in strengthening democracy and human rights. According to Good Governance theory, in modern political systems, democracy and human rights will support economic development and most of International Economic Organizations evaluate their members according to Good Governance indicators in order to improve their development programs and help them to respect democracy and protect human rights. The main characteristics of Good Governance policies are, Rule of the law, Transparency, Accountability, Participation. So this article is an attempt to explain the theory of Good Governance and its legal and political effects and prove that it will lead to real democracy and economic development.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Good Governance
  • Sovereignty
  • Development
  • Democracy
  • Human Rights
آبرکرامبی، نیکلاس و دیگران. ( 1367). فرهنگ جامعه شناسی، ترجمه حسن پویان. تهران: انتشارات چاپخش.
الوانی، سیدمهدی. ( 1386). «تحلیلی بر کیفیت حکم‌رانی خوب در ایران»، فصلنامه مطالعات مدیریت، 17 (53).
امیرارجمند، اردشیر. (1381). «سیاست‌های کلی نظام در پرتو حاکمیت قانون وجمهوریت»، فصلنامه راهبرد،2 (6).
بنتهام، دیوید. (1379). دموکراسی چیست؟، ترجمه شهرام نقش تبریزی. تهران: انتشارات ققنوس.
پدران، سعید و حمیدرضا رحمانی‌زاده‌دهکردی. ( 1381). «شفاف‌سازی و پاسخ‌گویی درنهادهای رسمی»، فصلنامه مجلس وپژوهش ، 9 (36).
حبیب‌زاده، توکل و حافظه سیفی. (1392). «تاثیر حکم‌رانی مطلوب بر اجرایی‌شدن حق بر توسعه با تاکید بر بعد ملی»، فصلنامه دیدگاه‌های حقوق قضایی، 19 (62 ).
دباغ ، سروش و ندا نفری. (1388). «تبیین مفهوم خوبی در حکم‌رانی خوب»، فصلنامه مدیریت دولتی، 1 (3 ).
رحمت‌الهی، حسین. ( 1388). تحول قدرت، تهران: انتشارات میزان.
زارعی، محمدحسین. (1380). «حاکمیت قانون در اندیشه‌های سیاسی وحقوقی»، فصلنامه نامه مفید، 9 (36).
زارعی، محمدحسین. (1383). «حکم‌رانی خوب ، حاکمیت و حکومت در ایران»، مجله تحقیقات حقوقی، 10 (40).
زارعی، محمدحسین. (1394). گفتارهایی در حقوق عمومی مدرن حاکمیت قانون و دموکراسی، تهران: انتشارات خرسندی.
شاه‌آبادی، ابوالفضل و آمنه جامه‌بزرگی. (1392). «نظریه حکم‌رانی خوب از دیدگاه نهج‌البلاغه»، فصلنامه پژوهش‌های نهج البلاغه، 1 ( 2).
صانعی، مهدی. (1385). «حکم‌رانی خوب، مفهومی نو در مدیریت دولتی»، نشریه تدبیر، 17 (178).
طباطبایی‌موتمنی، منوچهر. (1379). حقوق اداری، تهران: انتشارات سمت.
عیوضی، محمدرحیم. (1382). «تبیین مشارکت سیاسی ورفتار انتخاباتی»، اطلاعات سیاسی واقتصادی، 16 (196-195).
قاضی، ابولفضل. (1368). حقوق اساسی و نهادهای سیاسی، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
قلی‌پور، رحمت‌الله. ( 1387). حکم‌رانی خوب و الگوی مناسب دولت، تهران : معاونت پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی.
گودوینگیل، گای. ( 1379). انتخابات آزاد و منصفانه درحقوق و رویه بین‌المللی، ترجمه سیدقاسم زمانی و سیدجمال سیفی.تهران: انتشارات شهردانش.
مرکزمالمیری، احمد. (1385)، حاکمیت قانون، مفاهیم، مبانی و برداشت‌ها، تهران: مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی.
منوریان، عباس. (1379). «از دولت خوب تا حکومت‌داری خوب»، فصلنامه مدیریت دولتی، 12 ( 49-48).
مولایی، یوسف. ( 1384). حاکمیت و حقوق بین‌الملل، تهران : انتشارات علم.
میدری، احمد. (1383). «تغییر درسیاست‌های بانک جهانی وپیدایش نظریه حکم‌رانی خوب»، فصلنامه نامه مفید، 12 (42).
میدری، احمد و جعفر خیرخواهان. ( 1383). حکمرانی خوب بنیان توسعه، تهران : مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی.
نادری، محمدمهدی. (1390). «حکم‌رانی خوب، معرفی و نقد اجمالی» ، فصلنامه اسلام و بژوهش‌های مدیریت، 1 (1).
ناظمی‌اردکانی ، محمد. (1387). «حکم‌رانی خوب با رویکرد اسلامی»، مجله علوم انسانی، (78).
ناظمی‌اردکانی، محمد. (1389). طراحی الگوی حکم‌رانی خوب با رویکرد اسلامی، رساله دکتری مدیریت منابع انسانی، دانشگاه جامع امام حسین (ع).
نقیبی‌مفرد، حسام. (1389). حکم‌رانی خوب در پرتو جهانی‌شدن حقوق بشر، تهران :انتشارات موسسه شهر دانش.
هداوند، مهدی. (1384). «حکم‌رانی خوب، توسعه و حقوق بشر»، نشریه حقوق اساسی ،3 (4).

Alcantara, C. H. (2013). Uses and abuses of the concept of governance. International Social Science Journal, (8) 4, pp.11-15.
Bevir, M. (2011). The SAGE handbook of governance. Thousand oaks: SAGE.
Bevir, M. (2007). Encyclopedia of Governance. California: SAGE Publication.
Buchanan, A. (2013). The heart of human rights. Oxford: Oxford University Press.
Commission on Global Governance. (1995). Our Global Neighborhood. Oxford :Oxford University Press
Farazmand, A. (1999). From Government To Governance .available at: http://www.fau.edu/spa/faculty/afarazmand.php, (accessed on 2106, sep 15).
Hiplod, P. (2002). EU Development at a Crossroad. The Cotonou Agreement and the Principles of Good Governance. European Foreign Review, 7 (3), p.63.
Human Rights Watch. (2012). Working effectively in fragile and conflict-affected states. Available at: http://www.hrw.org/sites/default/files/related_material, (accessed on 2016, June 24).
Langbein, L. & Knack, S. (2010). The worldwide governance indicators: Six, one, or none. The Journal of Development Studies, 52 (11), pp13-21.
Najem, T. (2003). Good Governance, the Definition and Application of the Concept. London: Routledge.
Francis, M. & Alexander, Y. (199) Good Governance and Trade Policy. Washington D.C: World Bank Publications.
Smith, B. (2007). Good governance and development. New York: Palgrave Macmillan publication.
UNDP. (1997). Governance for Sustainable Human Development. New York: UNDP.
UNESCAP. (2009). what is good governance. Available at: www.unescap.org/resources/what-good-governance, (accessed on 2105, march 6).
Weiss, G. (2000). Governance, Good Governance and Global Governance: Conceptual and actual challenges. Third World Quarterly, (5)21, pp. 795-814.
World Bank. (1994). Governance, the World Bank Experience. Washington D.C: World Bank publication.