‏ واکاوی رژیم حقیقت کمالیستی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه رازی کرمانشاه

2 دانشگاه رازی

چکیده

 
متعاقب فروپاشی  عثمانی فرایندی از بازتعریف هویت جمعی در خاورمیانه آغاز شد که جملگی تحت تاثیر گفتمان­هایی بودند که می­توان آنها را زیر چتر مفهومی «گفتمان­های کمالیستی» نام­گذاری کرد. ناسیونالیسمی گذشته گرا که باور به ناب سازی هویت ملی بر مبنای برتری مفروض یک نژاد، زبان و تمدن تاریخی یک قومیت خاص  ویژگی متعین­ساز آن است که با مفصل­بندی دال­هایی مانندد،ناسیونالیسم سکولاریسم، مدرن­سازی و غربگرایی به ایجاد یک هویت جدید در درون ساخت سیاسی متناظر با آن ، یعنی دولت- ملت  اقدام می­کند. آسیب­های وارده بر جوامع خاورمیانه ناشی از بازتولید این گفتمان در ورژن­های مختلف عربی، پارسی، کردی و ترکی در یکصد سال گذشته، نشان می­­دهد که ضرورتی بنیادین برای فراتر رفتن از آن وجود دارد،این مقاله با طرح این پرسش که "رژیم حقیقت کمالیسم بر چه اساسی مفصل­بندی شده است؟ به صورتبندی این فرضیه پرداخته است که" رژیم حقیقت کمالیستی، مفصل­بندی هویت ملی ترک را نه بر مبنای واقعیات تاریخی، بلکه براساس جعل تاریخ و خوانشی شرق­شناسانه شکل داده است ." جهت آزمون این فرضیه با بهره گیری از متد نظریه گفتمان، ابتدا به چیستی هویت کمالیستی پرداخته شده است و در فراز دوم  با تبارشناسی هویت در اعصار مختلف امپراتوری  سیالیت هویت را تشریح نموده است  ودر فراز بعدی با واکاوی شیوه صف آرایی زنجیره هم ارزی کمالیسم  کثرت عوامل سیاسی و به ویژه سهم دانش شرق شناسانه و الگو برداری از غرب را در جعل تاریخ و برساخت هویت ملی مدرن کمالیستی نشان داده است

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Explaining of Kamalism Truth Regime

نویسندگان [English]

  • ghudrat ahmadian 1
  • mohamadkarim mohamadi 2

1 razi university

2 razi university

چکیده [English]

after the fall of ottoman empire there was started a process of redefinition of collective identity in the middle east that all of them influenced  by discourses  can be collected under a conceptual umbrella named " the kamalism discourses ".the pastoral nationalism that believe to puritanization of national identity based on given superiority of a race,a language ,a historical civilization  of  a adhoc ethnicity is it's determinative character and by this make possible the articulation of signifiers such as  nationalism, secularism, modernization and westernization from one side and construct the new identity in the internal core of a  convergent political structure called nation-state from the other side. the damages on the middle east countries because of reproduction of this discourse in the Arabian, Persian, Turkish, Kurdish versions since one century signify the need and necessity of leaving and breaking this pastoral nationalism. this article by proposed this question that"the Kamalism truth regime articulated based on what principles?" Try to formulate this hypothesis that" the truth regime of Kamalism articulated the national identity of Turkey not based on historical facts but  on the  fabrication of history and   an orientalism reading".for the analysis of this hypothesis by refere to discourse analysis theory pay the attention to the essence of Kamalism identity at first and the identity politics of ottoman empire in the different periods based on genealogy method  at second. in the third section by explaining of the method of equivalence chain queue of Kamalism, we try to signify the role of  plural political factors ,especially the contribution of orientalism discipline and benchmarking from west in the fabrication of history and constructed of national identity in Kamalism discourse                                                                     

کلیدواژه‌ها [English]

  • Kamalism
  • Identity. Orientalism Discipline. Kurd
  • Turk
  • West