‏ واکاوی رژیم حقیقت کمالیستی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشگاه رازی کرمانشاه

2 دانشجوی دکتری علوم سیاسی دانشگاه رازی کرمانشاه

چکیده

 
متعاقب فروپاشی  عثمانی فرایندی از بازتعریف هویت جمعی در خاورمیانه آغاز شد که جملگی تحت تاثیر گفتمان­هایی بودند که می­توان آنها را زیر چتر مفهومی «گفتمان­های کمالیستی» نام­گذاری کرد. ناسیونالیسمی گذشته گرا که باور به ناب سازی هویت ملی بر مبنای برتری مفروض یک نژاد، زبان و تمدن تاریخی یک قومیت خاص  ویژگی متعین­ساز آن است که با مفصل­بندی دال­هایی مانندد،ناسیونالیسم سکولاریسم، مدرن­سازی و غربگرایی به ایجاد یک هویت جدید در درون ساخت سیاسی متناظر با آن ، یعنی دولت- ملت  اقدام می­کند. آسیب­های وارده بر جوامع خاورمیانه ناشی از بازتولید این گفتمان در ورژن­های مختلف عربی، پارسی، کردی و ترکی در یکصد سال گذشته، نشان می­­دهد که ضرورتی بنیادین برای فراتر رفتن از آن وجود دارد،این مقاله با طرح این پرسش که "رژیم حقیقت کمالیسم بر چه اساسی مفصل­بندی شده است؟ به صورتبندی این فرضیه پرداخته است که" رژیم حقیقت کمالیستی، مفصل­بندی هویت ملی ترک را نه بر مبنای واقعیات تاریخی، بلکه براساس جعل تاریخ و خوانشی شرق­شناسانه شکل داده است ." جهت آزمون این فرضیه با بهره گیری از متد نظریه گفتمان، ابتدا به چیستی هویت کمالیستی پرداخته شده است و در فراز دوم  با تبارشناسی هویت در اعصار مختلف امپراتوری  سیالیت هویت را تشریح نموده است  ودر فراز بعدی با واکاوی شیوه صف آرایی زنجیره هم ارزی کمالیسم  کثرت عوامل سیاسی و به ویژه سهم دانش شرق شناسانه و الگو برداری از غرب را در جعل تاریخ و برساخت هویت ملی مدرن کمالیستی نشان داده است

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Explaining of Kamalism Truth Regime

نویسندگان [English]

  • Ghodrat Ahmadian 1
  • Mohammadkarim Mohammadi 2

1 Faculty member of Razi University of Kermanshah

2 PhD student of political science at Razi University of Kermanshah

چکیده [English]

after the fall of ottoman empire there was started a process of redefinition of collective identity in the middle east that all of them influenced  by discourses  can be collected under a conceptual umbrella named " the kamalism discourses ".the pastoral nationalism that believe to puritanization of national identity based on given superiority of a race,a language ,a historical civilization  of  a adhoc ethnicity is it's determinative character and by this make possible the articulation of signifiers such as  nationalism, secularism, modernization and westernization from one side and construct the new identity in the internal core of a  convergent political structure called nation-state from the other side. the damages on the middle east countries because of reproduction of this discourse in the Arabian, Persian, Turkish, Kurdish versions since one century signify the need and necessity of leaving and breaking this pastoral nationalism. this article by proposed this question that"the Kamalism truth regime articulated based on what principles?" Try to formulate this hypothesis that" the truth regime of Kamalism articulated the national identity of Turkey not based on historical facts but  on the  fabrication of history and   an orientalism reading".for the analysis of this hypothesis by refere to discourse analysis theory pay the attention to the essence of Kamalism identity at first and the identity politics of ottoman empire in the different periods based on genealogy method  at second. in the third section by explaining of the method of equivalence chain queue of Kamalism, we try to signify the role of  plural political factors ,especially the contribution of orientalism discipline and benchmarking from west in the fabrication of history and constructed of national identity in Kamalism discourse                                                                     

کلیدواژه‌ها [English]

  • Kamalism
  • Identity. Orientalism Discipline. Kurd
  • Turk
  • West
انتخابی، نادر. (1390). ناسیونالیسم و تجدد در ایران و ترکیه، تهران: نشر نگاره آفتاب.
توفیق، ابراهیم. (1388). تاملاتی نظرورزانه درباره هویت ملی/ ایرانی؛ آسیب شناسی گفتمان‌های هویتی و علوم اجتماعی، قابل دسترسی در:http;// tofigh. Blogfa. Com
زورخر، یان اریک. (1392). میراث جمهوری کمالیستی، ترجمه تورج اتابکی، تهران: نشر ققنوس.
سعید، بابی. (1379). هراس بنیادین (اروپا مداری و ظهور اسلام گرایی)، ترجمه غلامرضا جمشیدی‌ها و موسی عنبری، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
شاو، استانفوردجی. کورال ازل شاو. (1370). تاریخ امپراتوری عثمانی و ترکیه جدید، ترجمه محمود رمضان زاده، مشهد: انتشارات آستان قدس رضوی.
عربخانی، رسول. (1388). «اندیشه عثمانی گرای در تاریخ اصلاحات عثمانی»، فصلنامه علوم انسانی، دانشگاه الزهرا، 3(19). صص 127-145.
عربخانی، رسول. (1392). «تحلیلی برجایگاه علمای ایرانی در برنامه پان اسلامیسم عثمانی از منظر اسناد و روایت‌های عثمانی»، دو فصلنامه تاریخ بعد از اسلام، دانشگاه تبریز، 7(4). صص 155-171.
کاسیرر، ارنست. (1382). اسطوره دولت، ترجمه یدالله موقن، چاپ دوم، تهران: نشر هرمس.
کچ ریوتیس، ونجلیس. (1392). مدرن سازی امپراتوری عثمانی؛ واکنش ارتدوکس‌های یونانی به سیاست‌های ترک‌های جوان، ترجمه تورج اتابکی. تهران: نشر ققنوس.
ولی، عباس. (1380). ایران پیش از سرمایه‌داری، تاریخ نظری، ترجمه حسن شمس آوری، تهران: نشرمرکز.
هاکان، یاووز. (1392). هویت سیاسی اسلامی در ترکیه معاصر، ترجمه آزاد حاجی آقا، تهران: نشر اشاره.
saeed,seevan. (2017). kurdish politics in Turkey from pk to kck.publisher in london: taylor& francis group. Availablity in http;// taylor& francis.com.
Ismiel besikci:The Turk who fighters for Kurds. (2007). Avabible at: www http:// eng- archive.awsat.com.december 16.2007.by shargh al awsat.
Yadirgi, velli. (2017). The political economy of the kurds of Turkey from the ottoman empire to the Turkish republic. Cambridge univrsity prees. http://books.google.com.
vali,abbas. (2003). Eassys on the origins of kurdish nationalism, california:mazda publisher.