ضرورت تحقق راهبرد کلان توسعه صادرات: بررسی استراتژی های بازاریابی ‏صادرات چای ایران ‏

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت بازرگانی،دانشگاه ازاد اسلامی واحد تهران مرکز،تهران،ایران

2 دانشیار گروه مدیریت بازرگانی،دانشکده مدیریت،ازاد اسلامی تهران مرکز،تهران،ایران

3 استادیار گروه مدیریت بازرگانی، دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکز

4 استادیار گروه مدیریت بازرگانی دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکز

چکیده

امروزه روابط بین الملل از روابط تجاری بین کشور ها تاثیر زیادی گرفته است.به طوری که در ارتباط و مذاکرات بین دولتها مباحث اقتصادی و به خصوص تجارت سهم بسزایی دارد. به­طوری­که کشورهای توسعه­یافته از طریق توسعه تجارت و نفوذ در بازارهای جهانی، موفق به مقاوم­سازی و رشد اقتصادی خود شده­اند. در این راستا، صادرات محصولات کشاورزی می­تواند در رشد و توسعه پایدار کشور و کاهش اتکا به نفت نقش­آفرینی کند.در بین محصولات کشاورزی تولید شده در ایران ،چای نیز یک محصول استراتژیک بوده که ایران توانسته طی سال­های اخیر سهمی از بازار خارجی را بدست آورد.حال می توان با اتخاذ استراتژی­های بازاریابی مناسب  به سهم بازار بین­المللی و درآمدی ارزی بیشتری رسید. بدین­منظور سنجش تأثیر استراتژی­های بازاریابی بر عملکرد صادراتی چای به­عنوان هدف در نظر گرفته شد. پژوهش حاضر کاربردی و از نوع پیمایشی- همبستگی است. برای گردآوری داده­ها، پرسشنامه­ها به­روش نمونه­گیری سهمیه­ای هدفمند میان خبرگان صنعت چای توزیع و برای آزمون مدل از تحلیل مسیر به کمک نرم­افزار Amos استفاده شد. نتایج تحلیل عاملی تأییدی نشان داد شاخص­های برازش مدل­ها قابل قبول بوده و کلیه فرضیه­ها به­روش تحلیل مسیر تأیید گردید. بنابراین برای توسعه همه­جانبه و پایدار صادرات می­بایست از استراتژی­های(بر اساس بهترین مسیر) نفوذ و توسعه بازار(شرکت در نمایشگاه­های مرتبط در کشور هدف و دعوت و حضور تاجران بازارهای هدف)،ورود به بازار خارجی(صادرات مستقیم-شریک تجاری)،قیمت­گذاری، ترفیعی ،تمایز محصول و توزیع بهره گرفت. 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Necessity of Realizing a Macro Export Development Strategy: Investigating Iran's Tea Export Marketing Strategies

نویسندگان [English]

  • Alireza Farokhbakht 1
  • Vahidreza Mirabi 2
  • Ghasemali Bazaiei 3
  • Heydar Amiran 4

1 Phd.student in business management‏,‏Islamic azad university of central Tehran ‎branch‏,‏Tehran‏,‏Iran

2 Associate Prof.‎‏,‏faculty business management‏,‏Islamic azad university of central ‎branch‏,‏Tehran‏,‏Iran

3 Assistant Professor, Department of Business Management, Islamic Azad University of Tehran

4 Assistant Professor, Department of Business Management, Islamic Azad University, Tehran Center

چکیده [English]

Today, international relations have greatly influenced the trade relations between countries.In the context of relations and negotiations between governments, economic issues, in particular trade, are of great significance. As  developed countries have succeeded sustaining economic growth through the trade export development strategy.In this regard, the export of agricultural products can contribute to the country's sustainable development and reduction of oil reliance. Among the agricultural products produced in Iran,tea was also a strategic product that Iran has been able to gain from the foreign market in recent years.; However, by adopting appropriate marketing strategies, international market share and foreign currency earnings can be achieved.To this end, the effect of marketing strategies on the export function of tea was considered as a goal.research is applied and in terms of data collection is a survey-correlation type.To collect the data ,the questionnaires were distributed through a targeted quota sampling among experts of the public and private sectors of the tea industry, and for testing the model,a path analysis using Amos software was used.The results of the confirmatory factor analysis showed that the fitting indices of the models were acceptable and all the hypotheses were confirmed by path analysis. Therefore, for the comprehensive and sustainable development of exports, one must include strategies (based on the best path) for market penetration and development (attending related exhibitions in the target country and inviting and targeting merchants), entering the foreign market  (Direct export -business partner), pricing, promotion, product differentiation and distribution.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Marketing strategy
  • Export performance
  • Non-oil export
  • Strategic tea product
برهان‌زاده، علی و هو، دینخوان. (1394). «تدوین استراتژی و اولویت‌بندی استراتژی‌های صادرات پسته ایران با مقایسه رویکردهای فازی و QSPM». تحقیقات اقتصاد کشاورزی، 7(2)، صص 26-21.
بلکشاهی لاشه، اعظم و عباسی، بدری. (1394). شناسایی و رتبه‌بندی عوامل مؤثر بر توسعه صادرات چای استان گیلان براساس مدل الماس پورتر. کنفرانس بین‌المللی دست آوردهای نوین پژوهشی مدیریت حسابداری اقتصاد، تهران.
حسینی، سید محمود؛ نکوئی‌زاده، مریم و مخزن قدیمی؛ مریم. (1390). «تجزیه و تحلیل استراتژی‌های بازاریابی شرکت‌های خدماتی در دوران رکود». چشم‌انداز مدیریت بازرگانی، 10(6)، صص 139-117.
خضری، مسعود؛ قادری، سامان و مرادی، محمدعلی. (1394). تأثیر استراتژی بازاریابی بین‌المللی بر عملکرد صادرات در شرکت‌های صادراتی. کنفرانس بین‌المللی دستاوردهای نوین در علوم مهندسی و پایه، اودسا.
شاکری، زهره؛ صادقیان قراقیه، سعید و شکری، صابر. (1394). شناسایی تأثیر استراتژی بازاریابی بر عملکرد بازار شرکت‌های صنعتی شهرستان ارومیه. چهارمین کنفرانس ملی مدیریت و حسابداری، تهران.
طالقانی، محمد و مهدی‌زاده، مهران. (1395). «بررسی تأثیر متغیر تعدیل‌گر بازاریابی الکترونیک بر رابطه بین قابلیت‌های بازاریابی و عملکرد شرکت‌ها». فصلنامه مدیریت بازرگانی، 8(2)، صص 374-355.
فراهانی‌فر، سعید؛ محمدحسین، کریم؛ برجی، نسرین؛ کریم‌فر، محمدرضا و سردار شهرکی، علی. (1394). «بررسی چالش‌ها و راهبردهای بهبود کسب و کار صنعت چای کشور». ویژه‌نامه فصلنامه پژوهش‌های رشد و توسعه اقتصادی، 1(1)، صص 42-31.
کاریزنوئی، امیر؛ ملاشاهی، وحیده؛ کوهسار، سکینه و کعب امیر، علی (1393). «شناسایی و اولویت‌بندی عوامل مؤثر بر انتخاب استراتژی بهینه بازاریابی در شرایط رکود اقتصادی و با استفاده از تکنیک تحلیل سلسله مراتبی فازی و گروهی». فصلنامه تحقیقات بازاریابی نوین، 13(1)، صص 274-259.
مسگریان غلامی، علی؛ آقاجانی ریک، رامین؛ درویش‌زاده، فرزاد و نصیراحمدی، علیرضا (1396). «تحلیل استراتژیک صنعت چای شمال ایران با استفاده از مدلSWOT»، دهمین کنفرانس بین المللی اقتصاد و مدیریت، رشت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت.
وبسایت رسمی گمرک جمهوری اسلامی ایران «www.irica.gov.ir»
Anssof, I. H. (1957). Strategy for diversification, USA: Harvard Business Review.
 Bowman, C. (2008). The Bowman’s strategic clock and hybrid competitive strategies. McGraw-Hill.
Dwyer, L. and Mellor, R. (1993). Product Innovation Strategies and Performance of Australian Firms. Australian Journal of Management, 18(2), pp. 159-180.
Erdil, T. S. and Ozdemir, O. (2016). The determinants of relationship between marketing mix strategy and drivers of export performance in foreign markets: An Application on Turkish Clothing Industry. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 235, pp. 546-556.
Freeman, Ch. (1982). The Economics of Industrial Innovation, (2nd Ed.). London: Francis Pinter.
Gyulavari, T. and Kolos, K. (2015). The impact of proactive strategies on market performance in economic downturn: The Case of Hungary, pp. 1-7.
Hadadian, A., Monazzami Borhani, M., Nekahi, M. A. and Tolunia, Sh. (2014). Examining the role of knowledge management on organizational performance with considering mediating role of market orientation and innovation. International Journal of Economy, Management and Social Sciences, 3(4), pp. 250-259.
Koksal, H. M. and Ozgul, E (2007). The relationship between marketing strategies and performance in andeconomic crisis, Marketing Intelligence & Planning, 25(4), pp. 326-342.
Kotler, P (2012). Marketing Management. USA: Prentice Hall.
Lamberti, L. and Noci, G (2010).Marketing strategy and marketing performance measurement system: Exploring the relationship, European Management Journal, 28(2), pp. 139-152.
Lee, Y. J., Chang, L. Y., Chien, Ch, L., Huang, Ch. L. and Chen, Ch. Y. (2010). The influence of knowledge management and marketing innovation strategies on marketing performance: a case study of a Taiwan’s funeral service company. Innovative Marketing, 6(2), pp. 69-76.
Lionch, J., Eusebio, R. and Ambler, T (2002). Measures of Marketing Success: A Comparison Between Spain and the UK, European Management Journal, 20(4), pp. 414-422.
Miles, R. E. and Snow, C. C. (1978). Organizational Strategy, Structure, and Process. New York: McGraw-Hill.
Mintzberg, H. (1987). Crafting strategy. Harvard Business Review, July/August 1987, 66-75.
Ravichandran, M. and Jayanthi, V. (2014). Export performance and marketing strategies. Paper presented at the Science Engineering and Management Research (ICSEMR), 2014 International Conference on.
Rumelt, R. (2011). Good Strategy/Bad Strategy: The difference and why it matters. New York: Profiles Book Ltd.
Slater, S. F. & Olson, E. M. (2000). Strategy type and performance: The influence of sales force management, Strategic Management Journal, 21(8), pp. 813-829.
Varadarajan, Rajan. (2015). Strategic marketing, marketing strategy and market strategy. AMS review, 5(3-4), pp. 78-90.