1. خودـ انگارۀ چشم‌انداز تأمل‌گرا و طرح امکانات بدیل در مطالعۀ روابط بین‌الملل

دوره 7، شماره 23، بهار 1396، صفحه 79-108

سیدعلی منوری


2. واکاوی مبانی فرانظری نظریة روابط بین‌الملل در رویکرد اسلامی

دوره 3، شماره 8، تابستان 1392، صفحه 133-168

محمدجواد رنجکش؛ حمیدرضا کشاورز