1. جایگزینی نفوذ آمریکا به جای انگلیس در ایران (1979-1953)

دوره 6، شماره 22، زمستان 1395، صفحه 59-100

اصغر جعفری ولدانی؛ محسن پیرهادی


2. تحلیلی بر تعاملات جمهوری اسلامی ایران و شورای همکاری خلیج فارس (1391-1384)

دوره 2، شماره 5، پاییز 1391، صفحه 9-52

سید جلال دهقانی فیروزآبادی؛ وحید نوری