1. ریسک تقلب در اعتبارات اسنادی در تجارت بین الملل

دوره 9، شماره 1، بهار 1398، صفحه 281-307

غلامرضا کریمی؛ حسین مهرپور؛ منوچهر توسلی نائینی