در صورتی که در سامانه ثبت نام نکرده اید، روی ثبت نام در سامانه کلیک کنید.

مقاله را در دوفایل به شرح ذیل ارسال نمایید:

یکی فایل مشخصات یعنی مقاله به صورت کامل  به همراه چکیده فارسی و انگلیسی و مشخصات دقیق و کامل نویسندگان به زبان فارسی و انگلیسی

و دیگری فایل اصلی بدون نام یعنی مقاله  به صورت کامل به همراه چکیده های فارسی و انگلیسی بدون ذکر نام و مشخصات نویسندگان