فصلنامه پژوهش های روابط بین الملل توسط انجمن ایرانی روابط بین الملل منتشر می شود

فعالیت این مجله از 1390 آغاز شده است. 

زمینه های پذیرش مقاله  در این مجله عبارت اند از

نظریه های روابط بین الملل، تاریخ روابط بین الملل، سیاست بین الملل، سیاست خارجی، روابط خارجی ایران، اقتصاد سیاسی بین الملل، امنیت بین الملل و مسائل نظامی استراتژیک، مسائل سیاسی کشورهای جهان اسلام، مسائل سیاسی اقتصادی کشورهای در حال توسعه، جغرافیای سیاسی و ژئوپلیتیک، مطالعات منطقه ای و سازمان های بین المللی