1)   توجه به ارائه پاسخ علمی و جامع به مسائل سیاست خارجی و روابط بین المللی کشور و کمک به علمی کردن مقوله سیاستگذاری در این زمینه‌ها.

2)   تأکید بر هدایت پژوهش‌های در سطح ملی در جهت تمرکز بیشتر بر مسائل بین المللی که بر منافع جمهوری اسلامی ایران تاثیرگذاری بیشتری دارند.

3)     کمک به مسئله‌یابی علمی- کاربردی در ارتباط با تنگناهای سیاست خارجی و روابط بین المللی کشور.

4)   کمک به ارتقای سطح دانش علمی و تخصصی متخصصان، کارشناسان در جهت  عمق بخشی بیشتر به آگاهی و شناخت تصمیم‌گیران و مجریان، جهت اعمال سیاستگذاری برای اغتنام بیشتر فرصت ها و مواجهه موثرتر با چالش های مبتلابه کشور در سطوح مختلف.

5)     کمک به نشر،‌ ارزیابی و تحلیل مسائل مربوط به سیاست و روابط بین المللی کشور.