1. تحقق منطقه گرایی نوین در آفریقا از منظرسازه انگاری

دوره 8، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 197-222

بهنام سرخیل


2. نقش آمریکا در بحران‌های خاورمیانه از منظر سازه انگاری (پس از 2010)

دوره 6، شماره 21، پاییز 1395، صفحه 15-52

علی فلاح نژاد؛ مهدی ذاکریان


3. تبیین دیپلماسی عمومی و فرهنگی از منظر سازه انگاری جهان وطنی

دوره 4، شماره 13، پاییز 1393، صفحه 130-200

امیر هوشنگ میرکوشش


4. مفهوم سازی همگرایی و منطقه گرایی در روابط بین الملل از منظر سازه انگاری (مطالعه موردی: اتحادیه اروپا)

دوره 4، شماره 13، پاییز 1393، صفحه 122-155

مجید روحی دهبنه


5. آزمون‌پذیری نظریه سازه‌انگاری در بررسی سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در دولت‌های نهم و دهم (1391-1384)

دوره 3، شماره 10، زمستان 1392، صفحه 161-202

ضیاءالدین صبوری؛ تاج‌الدین صالحیان


6. تبیین بدکارکردی سیاست داخلی و خارجیقذافی، بر اساس منطق رویکرد ساز‌ه‌انگاری

دوره 3، شماره 8، تابستان 1392، صفحه 169-204

علیرضا آقا حسینی؛ رئوف رحیمی؛ سجاد رضایی


7. زبان استعاره در گفتمان سیاست بین الملل

دوره 1، شماره 2، زمستان 1390، صفحه 9-32

ارسلان قربانی شیخ نشین