1. سیاست کوانتومی: کاربست نظریه کوانتوم ‏ در تحلیل پدیده‌های سیاست بین‌الملل

دوره 7، شماره 26، زمستان 1396، صفحه 197-221

محمد محمودی کیا


2. ظهور چین: چالش‌های ایالات‌متحده آمریکا در مواجهه با قدرت روزافزون چین در روابط بین‌الملل

دوره 7، شماره 24، تابستان 1396، صفحه 159-184

محمدحسن خانی؛ محمد مسرور


3. خودـ انگارۀ چشم‌انداز تأمل‌گرا و طرح امکانات بدیل در مطالعۀ روابط بین‌الملل

دوره 7، شماره 23، بهار 1396، صفحه 79-108

سیدعلی منوری


4. بحران نظریّه‌پردازی در روابط بین‌الملل؛ بستری مساعد برای اندیشه‌ورزی اسلامی

دوره 6، شماره 22، زمستان 1395، صفحه 211-236

محسن اسلامی؛ محمد داوند؛ حجت داوند


5. ظرفیت نظریه‌های روابط بین‌الملل برای ایجاد تعامل و تقارب با حقوق بین‌الملل

دوره 5، شماره 18، زمستان 1394، صفحه 137-156

سمیرا محسنی؛ سید عبدالعلی قوام


6. راهبردهای عمل‌گرایانة اسلام در روابط با غیر ‌مسلمان‌ها

دوره 3، شماره 8، تابستان 1392، صفحه 57-78

علی اکبر علیخانی


7. واکاوی مبانی فرانظری نظریة روابط بین‌الملل در رویکرد اسلامی

دوره 3، شماره 8، تابستان 1392، صفحه 133-168

محمدجواد رنجکش؛ حمیدرضا کشاورز


8. الگوی نظم جهانی در نظریه اسلامی روابط بین الملل

دوره 2، شماره 3، بهار 1391، صفحه 9-47

سید جلال دهقانی فیروزآبادی